MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au colectat şi stabilit de plată taxa pe valoarea adăug dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au colectat şi stabilit de plată taxa pe valoarea adăugată pentru tranzacţiile efectuate constand in vanzari de terenuri construibile
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au reîncadrat tranzacţiile derulate de X pentru a reflect dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au reîncadrat tranzacţiile derulate de X pentru a reflecta conţinutul economic al acestora
9
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adău dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adăugată
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat dreptul de deducere a TVA, pe motiv că soci dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat dreptul de deducere a TVA, pe motiv că societatea nu justifică acest drept cu documente, în condiţiile în care societatea a prezentat în susţinerea contestaţiei documente care nu au fost avute în vedere de către organele de inspecţie fiscală
5
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducer dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducere a TVA
2
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent tax dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi
1
Show details for dacă operaţiunile efectuate de societate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de T. dacă operaţiunile efectuate de societate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de T.V.A., în condiţiile în care aceasta nu a făcut dovada că deţine documente justificative potrivit legii prin care să poată beneficia de această scutire
1
Show details for dacă pentru perioada ... are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor (c dacă pentru perioada ... are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor (combustibil, reparaţii, piese de schimb) efectuate pentru un număr de autovehicule aflate în proprietatea sa, în condiţiile în care aceste autovehicule nu au fost utilizate de angajaţii societăţii, nefiind destinate realizării de operaţiuni taxabile
1
Show details for dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contrac dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contractelor încheiate în condiţiile în care aceasta nu a solicitat şi nu s-a înregistrat în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire
2
Show details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în fa dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile fiscale emise, în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
1
Show details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente necesitatea prestării acestor servicii
1
Show details for dacă se poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în dacă se poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile emise în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
1
Show details for dacă se poate pronunţa cu privire la TVA calculat asupra cheltuielilor şi veniturilor în condiţiile în ca dacă se poate pronunţa cu privire la TVA calculat asupra cheltuielilor şi veniturilor în condiţiile în care societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinere
1
Show details for dacă societatea a ajustat în mod legal taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor emise către y în co dacă societatea a ajustat în mod legal taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor emise către y în condițiile în care nu deţine documente care să justifice această ajustare
1
Show details for dacă societatea are drept de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în factur dacă societatea are drept de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise de societatea X şi Y, în condiţiile în care societatea nu prezintă documentele prevăzute de lege pentru justificarea prestării
1
Show details for dacă societatea are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri, în c dacă societatea are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri, în condiţiile în care nu justifică aceste achiziţii în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei unui autovehi dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei unui autovehicul marca x, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că acest autovehicul se încadrează în excepţiile prevăzute la art.145^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
1
Show details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei unui motocvad dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei unui motocvadriciclu (ATV), a unui skijet, a unei remorci transport skijet, pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de diverse accesorii, consumabile (ulei, filtre ulei etc.) şi revizii ale acestora, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri (piese auto) şi servicii (manopera piese auto, service auto) pentru mijloace de transport ce nu aparţin societatii sau nu au putut fi identificate ca fiind proprietatea acesteia, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente necesitatea achiziţionării acestora în folosul operaţiunilor sale taxabile.
1
Show details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de autoturi dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de autoturisme, carburant, piese auto, manoperă şi rate leasing în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că aceste vehicule au fost utilizate în scopul operaţiunilor taxabile şi se încadrează în excepţiile prevăzute de lege
1
Show details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă închirierii de autoturism dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă închirierii de autoturisme pentru persoanele cu funcţii de conducere în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că aceste vehicule au fost utilizate în scopul operaţiunilor taxabile şi se încadrează în excepţiile prevăzute de lege
4
Show details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată menţionatã, în condiţiile în care dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată menţionatã, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că aceste autovehicule au fost folosite în scopul operaţiunilor taxabile şi se încadrează în excepţiile prevăzute de lege
1
Show details for dacă societatea are dreptul de deducere a TVA aferent facturilor înregistrate în jurnalul de operaţiuni în dacă societatea are dreptul de deducere a TVA aferent facturilor înregistrate în jurnalul de operaţiuni în condiţiile în care societatea nu justifică acest drept cu documente conform legii
2
Show details for dacă societatea are obligaţia colectării TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate, ce au fos dacă societatea are obligaţia colectării TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate, ce au fost acordate în mod gratuit altor persoane, în condiţiile în care nu a prezentat în susţinerea contestaţiei, documente justificative prin care să combată constatările OIF
1
Show details for dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei, în dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei, în condiţiile în care contestatara nu face dovada că bunurile respective au fost destinate utilizării în scopul operaţiunilor sale taxabile
2
Show details for dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile em dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise de x, în condiţiile în care la data emiterii facturilor furnizorul avea anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA
1
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă f dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă facturilor de prestări servicii emise de x şi z în condiţiile în care documentele depuse de societate în susţinerea cauzei nu sunt de natură să combată constatările organelor de inspecţie fiscală
1
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise de furnizor reprezentând prestări de servicii, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă că aceste servicii nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizori, reprezentând achiziţii de bunuri şi servicii, în condițiile în care nici în timpul inspecției fiscale și nici în susținerea contestației, nu a prezentat documente care să facă dovada achiziţionării acestora în folosul operaţiunilor sale taxabile, respectiv pentru activităţile economice ale societăţii
8
Show details for dacă societatea datorează obligaţii fiscale, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi dacă societatea datorează obligaţii fiscale, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a probat cu documente justificative, faptul că serviciile în cauză, sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fisc dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală în condiţiile în care baza de calcul a acesteia o reprezintă acciza
1
Show details for dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată în cuantumul mai sus menţionat, în condiţiile în ca dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată în cuantumul mai sus menţionat, în condiţiile în care la data efectuării operaţiunilor codul individual de înregistrare în scopuri de TVA al societăţii beneficiare, .X. din .X., era invalidat temporar/ nu era activ în perioada indicată
2
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferent dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor servicii de consultanţă pentru afaceri şi management, în condiţiile în care nu justifică cu documente că aceste servicii au fost efectiv prestate şi destinate realizării de operaţiuni taxabile
21
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentã achiziţiilor efectuate, dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentã achiziţiilor efectuate, în condiţiile în care nu justifică faptul că aceste achiziţii sunt destinate operaţiunilor taxabile
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă unor livrări intracomuni dacă societatea poate beneficia de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă unor livrări intracomunitare, în condiţiile în care societatea nu a făcut dovada că bunurile au părăsit teritoriul României
1
Show details for datoreaza tva suplimentar dacă în condiţiile în care societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument datoreaza tva suplimentar dacă în condiţiile în care societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
1
Show details for deducerea tva aferenta cheltuielilor de protocol in conditiile in care societatea inregistreaza pierdere deducerea tva aferenta cheltuielilor de protocol in conditiile in care societatea inregistreaza pierdere
3
Show details for deducerea TVA aferenta unui obiectiv de investitii, abandonat deducerea TVA aferenta unui obiectiv de investitii, abandonat
1
Show details for deducerea tva in conditiile in care factura nu cuprinde elementele obligatorii prevazute de lege deducerea tva in conditiile in care factura nu cuprinde elementele obligatorii prevazute de lege
2
Show details for deductibilitate cheltuieli si TVA fara documente justificative deductibilitate cheltuieli si TVA fara documente justificative
2
Show details for deductibilitate taxa pe valoarea adaugata deductibilitate taxa pe valoarea adaugata
2
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
1
Show details for deductibilitatea fiscala a tva aferenta unor bonuri fiscale de achizitie carburanti auto deductibilitatea fiscala a tva aferenta unor bonuri fiscale de achizitie carburanti auto
1
Show details for deductibilitatea TVA aferenta achizitionarii unui autoturism deductibilitatea TVA aferenta achizitionarii unui autoturism
1
Show details for deductibilitatea tva aferenta cheltuielilor de administrare a fondului forestier proprietatea altor persoane deductibilitatea tva aferenta cheltuielilor de administrare a fondului forestier proprietatea altor persoane fizice si juridice
2
Show details for deductibilitatea TVA aferenta operatiunii de inchiriere a unui imobil deductibilitatea TVA aferenta operatiunii de inchiriere a unui imobil