MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă accesoriile calculate sunt legale datorate şi în cuantumul stabilit de organele fiscale în condiţiile dacă accesoriile calculate sunt legale datorate şi în cuantumul stabilit de organele fiscale în condiţiile în care urmare reanalizării stingerilor obligaţiilor fiscale declarate iniţial şi corectate prin declaraţii rectificative a rezultat un cuantum mai mic decât cel stabilit prin actul administrativ fiscal contestat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A205
OG92R/03A206
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
LG207/15A279L3
1
Show details for dacă accesoriile stabilite prin actul administrativ fiscal contestat sunt legal datorate de societate în con dacă accesoriile stabilite prin actul administrativ fiscal contestat sunt legal datorate de societate în condiţiile în care organele fiscale confirmă faptul că în evidenţa fiscală s-au operat stingeri eronate
1
Show details for dacă accesoriile stabilite sunt legal datorate în cuantumul stabilit de organele fiscale, în condiţiile în dacă accesoriile stabilite sunt legal datorate în cuantumul stabilit de organele fiscale, în condiţiile în care ulterior înregistrării contestaţiilor, organele fiscale au refăcut stingerile din evidenţa fiscală, rezultând o altă situaţie decât cea constatată iniţial prin decizia contestată
1
Show details for dacă accesoriile sunt datorate de societatea contestatoare bugetului de stat in conditiile in care s-a stabi dacă accesoriile sunt datorate de societatea contestatoare bugetului de stat in conditiile in care s-a stabilit că datorează obligaţiile fiscale principale, iar prin contestaţie nu se invocă calculul greşit al acestora
1
Show details for dacă accesoriile sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţia principală nu a fost achitată la sc dacă accesoriile sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţia principală nu a fost achitată la scadenţă
1
Show details for dacă contestatara datorează aceste accesorii în condiţiile în care societatea nu aduce argumente de fapt dacă contestatara datorează aceste accesorii în condiţiile în care societatea nu aduce argumente de fapt şi de drept care să contrazică constatările organelor de inspecţie fiscală
1
Show details for dacă contribuabilul datorează accesorii în condiţiile în care debitul principal nu mai există. dacă contribuabilul datorează accesorii în condiţiile în care debitul principal nu mai există.
7
Show details for dacă datorează accesorii în condiţiile în care plăţile efectuate de acestea au stins obligaţii de plat dacă datorează accesorii în condiţiile în care plăţile efectuate de acestea au stins obligaţii de plată restante existente în evidenţa pe plătitor
1
Show details for dacă majorările de întârziere calculate asupra debitelor stabilite ca obligaţie de plată prin Decizia de dacă majorările de întârziere calculate asupra debitelor stabilite ca obligaţie de plată prin Decizia de impunere sunt legal datorate
1
Show details for dacă societatea datorează accesoriile în condiţiile în care nu aduce argumente de natură să infirme calc dacă societatea datorează accesoriile în condiţiile în care nu aduce argumente de natură să infirme calculul accesoriilor efectuat de organele fiscale care au emis actul administrativ fiscal atacat
1
Show details for dacă societatea datorează accesorii, în condiţiile în care pentru debitele la care s-au calculat accesorii dacă societatea datorează accesorii, în condiţiile în care pentru debitele la care s-au calculat accesoriile respective, contestaţia a fost respinsă ca nemotivată şi neîntemeiată
1
Show details for dacă societatea datorează dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor sociale indiv dacă societatea datorează dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor sociale individualizate privind obligaţiile fiscale, în condiţiile în care organele fiscale precizează că obligaţiile au fost dublate în fişa pe plătitor ca urmare a unei erori a sistemului informatic
1
Show details for dacă societatea datorează dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate prin Decizia referitoare la dacă societatea datorează dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii , asupra debitelor rămase nestinse în condiţiile în care înştiinţările privind stingerea creanţelor fiscale comunicate contribuabilului nu au fost contestate la organul fiscal emitent
2
Show details for data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin deci data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin decizia de impunere
2
Show details for data de la care se calculeaza accesoriile aferente obligatiilor stabilite de inspectia fiscala- daca acestea data de la care se calculeaza accesoriile aferente obligatiilor stabilite de inspectia fiscala- daca acestea se calculeaza de la scadenta obligatiei principale si pana la achitarea debitului sau in functie de comunicarea deciziei de impunere
1
Show details for data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului ca data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului catre unitatea de trezorerie
2
Show details for data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat
1
Show details for existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara
4
Show details for legalitatea calcularii de accesorii asupra debitelor neachitate la termenul de scadenta legalitatea calcularii de accesorii asupra debitelor neachitate la termenul de scadenta
3
Show details for legalitatea calcularii de accesorii asupra unor debite in conditiile anularii prin hotarare irevocabila a ace legalitatea calcularii de accesorii asupra unor debite in conditiile anularii prin hotarare irevocabila a acestora
2
Show details for legalitatea calcularii de accesorii in conditiile neachitarii la scadenta a obligajtiilor datorate legalitatea calcularii de accesorii in conditiile neachitarii la scadenta a obligajtiilor datorate
1
Show details for legalitatea calcularii de accesorii prin decizia de calcul accesorii in conditiile in care prin decizia de im legalitatea calcularii de accesorii prin decizia de calcul accesorii in conditiile in care prin decizia de impunere majorarile de intarziere aferente aceluasi debit au fost calculate pentru aceeasi perioada
1
Show details for legalitatea calcului de accesorii in conditiile in care nu rezulta daca debitele datorate de societate puteau legalitatea calcului de accesorii in conditiile in care nu rezulta daca debitele datorate de societate puteau fi stinse integral la scadenta din platile efectuate si din TVA de rambursat
2
Show details for legalitatea calculării accesoriilor pentru debite achitate la termen, anterior datei la care acestea au fost legalitatea calculării accesoriilor pentru debite achitate la termen, anterior datei la care acestea au fost declarate, iar în perioada cuprinsă între scadenţele debitelor suma achitată a fost utilizată, parţial, pentru stingerea unei creanţe bugetare
1
Show details for legalitatea calculării de accesorii aferente impozitului pe venituri din salarii declarat prin declaratii re legalitatea calculării de accesorii aferente impozitului pe venituri din salarii declarat prin declaratii rectificative de suplimentare a obligatiilor de plata, în condiţiile în care organele fiscale confirmă faptul că in evidenta fiscala s-au operat stingeri eronate urmare inregistrarii acestor declaratii rectificative
1
Show details for legalitatea calculării de accesorii asupra diferenţei de obligaţie principală declarată ulterior efectu legalitatea calculării de accesorii asupra diferenţei de obligaţie principală declarată ulterior efectuării plăţii în contul unic în condiţiile în care suma achitată anterior depunerii declaraţiei a fost utilizată în stingerea altor obligaţii declarate de societate şi neachitate la acea dată
1
Show details for legalitatea calculării de accesorii asupra unor debite stinse din taxa pe valoarea adăugată de rambursat e legalitatea calculării de accesorii asupra unor debite stinse din taxa pe valoarea adăugată de rambursat exigibilă la termenul limită stabilit de lege pentru depunerea decontului de TVA
2
Show details for legalitatea calculării de accesorii în condiţiile în care există neconcordanţe între declaraţiile depuse legalitatea calculării de accesorii în condiţiile în care există neconcordanţe între declaraţiile depuse de contribuabil şi evidenţa fiscală
1
Show details for legalitatea calculării de accesorii prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii asupra debi legalitatea calculării de accesorii prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii asupra debitului reprezentând impozit pe veniturile din salarii aferente în condiţiile în care baza de calcul a accesoriilor a fost stabilită eronat de organele fiscale
2
Show details for legalitatea calculării de accesorii prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii în condiţi legalitatea calculării de accesorii prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii în condiţiile în care baza de calcul a accesoriilor a fost stabilită eronat de organele fiscale
1
Show details for legalitatea obligarii la plata accesoriilor in functie de efectuarea compensarilor si a cererilor de rambursa legalitatea obligarii la plata accesoriilor in functie de efectuarea compensarilor si a cererilor de rambursare
3
Show details for legalitatea obligării contestatarei la plata accesoriilor în condiţiile în care societatea nu a achitat pân legalitatea obligării contestatarei la plata accesoriilor în condiţiile în care societatea nu a achitat până la data scadentă obligaţiile principale stabilite
1
Show details for legalitatea stabilirii accesoriilor calculate ca urmare a stingerii obligaţiilor declarate în ordinea vechim legalitatea stabilirii accesoriilor calculate ca urmare a stingerii obligaţiilor declarate în ordinea vechimii
2
Show details for majorări de întârziere aferente TVA majorări de întârziere aferente TVA
7
Show details for mod de determinare a bazei de calcul mod de determinare a bazei de calcul
4
Show details for neplata la termen neplata la termen
1
Show details for obiectul unei alte judecati obiectul unei alte judecati
3
Show details for organul de solutionare nu se poate pronunta deoarece din documentele existente la dosarul cauzei nu rezulta m organul de solutionare nu se poate pronunta deoarece din documentele existente la dosarul cauzei nu rezulta modul de stingere a obligatiilor principale care le-au generat
4
Show details for principiului de drept „accesorium sequitur principale principiului de drept „accesorium sequitur principale
3
Show details for sentinta instantei este ulterioara procedurii de stingere efectuata de organul fiscal sentinta instantei este ulterioara procedurii de stingere efectuata de organul fiscal
1
Show details for stabilirea de accesorii aferente TVA, în sarcina contestatarei reprezintă măsură accesorie în raport cu de stabilirea de accesorii aferente TVA, în sarcina contestatarei reprezintă măsură accesorie în raport cu debitul
5
Show details for stabilite prin acte constatatoare, prescriptia dreptului de a calcula aceste accesorii stabilite prin acte constatatoare, prescriptia dreptului de a calcula aceste accesorii
1
Show details for suma contestata nu a fost individualizata ca obligatie de plata prin titlul de creanta suma contestata nu a fost individualizata ca obligatie de plata prin titlul de creanta
5
Show details for Accize Accize