MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată în cuantumul mai sus menţionat, în condiţiile în ca dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată în cuantumul mai sus menţionat, în condiţiile în care la data efectuării operaţiunilor codul individual de înregistrare în scopuri de TVA al societăţii beneficiare, .X. din .X., era invalidat temporar/ nu era activ în perioada indicată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A216
LG571/03A143L2la)
LG571/03A155L19lf
OMFP2222/06A10L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A113
LG571/03A116
LG571/03A118
LG571/03A133L2
HG44/04PT13L9
9
Show details for dacă societatea nerezidentă poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţi dacă societatea nerezidentă poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor efectuate în anul 2009 de la societăţi stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în România, în condiţiile în care depune în susţinerea contestaţiei documente noi neavute în vedere de către organele fiscale la analiza documentară a cererii de rambursare, respectiv la emiterea deciziei de rambursare
22
Show details for dacă societatea nerezidentă poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţi dacă societatea nerezidentă poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor efectuate în anul ..... de la societăţi stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în România, în condiţiile în care depune în susţinerea contestaţiei documente noi neavute în vedere de către organele fiscale la analiza documentară a cererii de rambursare, respectiv la emiterea deciziei de rambursare
1
Show details for dacă societatea nerezidentă poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în c dacă societatea nerezidentă poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care o parte din facturi nu au evidenţiată taxa pe valoarea adăugată în lei, iar o parte din facturi nu au fost prezentate nici organelor fiscale şi nici organului de soluţionare a contestaţiei
3
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferent dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor servicii de consultanţă pentru afaceri şi management, în condiţiile în care nu justifică cu documente că aceste servicii au fost efectiv prestate şi destinate realizării de operaţiuni taxabile
2
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţ dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturi de achiziţie în condiţiile în care bunurile achiziţionate nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
2
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentã achiziţiilor efectuate, dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentã achiziţiilor efectuate, în condiţiile în care nu justifică faptul că aceste achiziţii sunt destinate operaţiunilor taxabile
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrise în facturile emise de x, dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrise în facturile emise de x, y, şi z, în perioada X, în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societăţile furnizoare erau declarate contribuabili inactivi
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizori, în condiţiile în care nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, întrucât nu sunt completate în mod corect cu elementele obligatorii prevãzute de lege şi nici nu au fost corectate în timpul inspecţiei fiscale
5
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA, în condiţiile în care nici în t dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a prezentat documente justificative prin care să combată constatările OIF şi din care să rezulte o situaţie de fapt contrară faţă de cea constatată de acestea
1
Show details for dacă societatea, în calitate de furnizor, are obligaţia de a colecta taxă pe valoarea adăugată aferentă dacă societatea, în calitate de furnizor, are obligaţia de a colecta taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor către .X. din .X., în calitate de cumpărător - revânzător, în cadrul unor operaţiuni triunghiulare, în condiţiile în care transportul bunurilor cade în sarcina beneficiarului final, respectiv .X. din .X., în calitate de beneficiar final
1
Show details for dacă TVA aferentă depăşirii cheltuielilor de protocol peste limita legală poate fi încadrată în categor dacă TVA aferentă depăşirii cheltuielilor de protocol peste limita legală poate fi încadrată în categoria cheltuielilor deductibile în condiţiile în care societatea avea obligaţia colectării TVA pentru aceste cheltuieli
1
Show details for dacă x are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente serviciilor de cazare şi deplasare efe dacă x are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente serviciilor de cazare şi deplasare efectuate în favoarea unor salariaţi ai acesteia, în condiţiile în care aceste servicii nu au fost destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile ale societăţii
1
Show details for dacă, pentru tranzacţiile efectuate constând în vânzări de construcţii noi sau părţi ale acestora, pers dacă, pentru tranzacţiile efectuate constând în vânzări de construcţii noi sau părţi ale acestora, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată în condiţiile în care a desfăşurat astfel de operaţiuni cu caracter de continuitate şi a depăşit plafonul de scutire fără a se înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată la data depãşirii plafonului de scutire
1
Show details for dacă, pentru tranzacţiile efectuate,constând în transmiterea folosinţei drepturilor de autor, datorează t dacă, pentru tranzacţiile efectuate,constând în transmiterea folosinţei drepturilor de autor, datorează taxă pe valoarea adăugată în condiţiile în care a depăşit plafonul de scutire şi s-a înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată ulterior depăşirii plafonului de scutire
2
Show details for datorata in conditile in care societatea nu a justificat cu documente returul de marfa si stornarea facturii datorata in conditile in care societatea nu a justificat cu documente returul de marfa si stornarea facturii
2
Show details for datoreaza TVA de plata in conditiile in care prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acest datoreaza TVA de plata in conditiile in care prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
2
Show details for datoreaza tva suplimentar dacă în condiţiile în care societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument datoreaza tva suplimentar dacă în condiţiile în care societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
1
Show details for deducerea tva aferenta cheltuielilor de protocol in conditiile in care societatea inregistreaza pierdere deducerea tva aferenta cheltuielilor de protocol in conditiile in care societatea inregistreaza pierdere
1
Show details for deducerea tva aferenta importului de bunuri pentru care a fost intocmite documente de import si a fost achita deducerea tva aferenta importului de bunuri pentru care a fost intocmite documente de import si a fost achitata tva in vama
6
Show details for deducerea TVA aferenta unui obiectiv de investitii, abandonat deducerea TVA aferenta unui obiectiv de investitii, abandonat
8
Show details for deductibilitate taxa pe valoarea adaugata deductibilitate taxa pe valoarea adaugata
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu achizitii de bunuri fara a se efectua o analiza pe baza de documente deductibilitatea cheltuielilor cu achizitii de bunuri fara a se efectua o analiza pe baza de documente
6
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
4
Show details for deductibilitatea fiscala a tva aferenta unor bonuri fiscale de achizitie carburanti auto deductibilitatea fiscala a tva aferenta unor bonuri fiscale de achizitie carburanti auto
2
Show details for deductibilitatea tva aferenta achizitiilor de lucrari si servicii pe baza intentiei societatii de a desfasura deductibilitatea tva aferenta achizitiilor de lucrari si servicii pe baza intentiei societatii de a desfasura operatiuni taxabile
4
Show details for deductibilitatea TVA aferenta achizitionarii unui autoturism deductibilitatea TVA aferenta achizitionarii unui autoturism
1
Show details for deductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cu stocuri in coditiile in care nu au fost destinate utilizarii i deductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cu stocuri in coditiile in care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
2
Show details for deductibilitatea TVA aferenta facturii emise de un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA deductibilitatea TVA aferenta facturii emise de un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA
1
Show details for deductibilitatea TVA aferenta operatiunii de inchiriere a unui imobil deductibilitatea TVA aferenta operatiunii de inchiriere a unui imobil
1
Show details for deductibilitatea TVA aferenta prestarilor de servicii de recrutare si selectie de personal deductibilitatea TVA aferenta prestarilor de servicii de recrutare si selectie de personal
1
Show details for deductibilitatea TVA aferenta prestarilor de servicii in conditiile in care organul de inspectie fiscala a in deductibilitatea TVA aferenta prestarilor de servicii in conditiile in care organul de inspectie fiscala a invocat lipsa documentelor necesare justificarii efective a operatiunii inregistrate pe factura
1
Show details for deductibilitatea TVA aferentă facturilor înscrise eronat în jurnalul de cumpărături deductibilitatea TVA aferentă facturilor înscrise eronat în jurnalul de cumpărături
1
Show details for deductibilitatea TVA aferentă unei facturi emisă pentru o operaţiune scutită de taxă deductibilitatea TVA aferentă unei facturi emisă pentru o operaţiune scutită de taxă
1
Show details for deductibilitatea tva în conditiile în care societatea nu face dovada ca achizitiile sunt în scopul operatiuni deductibilitatea tva în conditiile în care societatea nu face dovada ca achizitiile sunt în scopul operatiunilor taxabile
5
Show details for deductibilitatea TVA in facturi reprezentand achizitii de bunuri materiale care nu sunt folosite in vederea r deductibilitatea TVA in facturi reprezentand achizitii de bunuri materiale care nu sunt folosite in vederea realizarii de operatiuni impozabile
1
Show details for deductibilitatea tva in situatia in care societatea nu detine cod valid de tva deductibilitatea tva in situatia in care societatea nu detine cod valid de tva
1
Show details for deductibilitatea TVA înscrisă în facturile de achiziţie, în condiţiile în care facturile nu conţin toate deductibilitatea TVA înscrisă în facturile de achiziţie, în condiţiile în care facturile nu conţin toate informaţiile prevăzute de lege, iar datele din documentele justificative anexate la facturi, respectiv avize de însoţire a mărfii şi note de recepţie, nu sunt corelate cu cele înscrise în facturi
2
Show details for dedusă fără a avea documente justificative la bază dedusă fără a avea documente justificative la bază
2
Show details for desfiintarea titlului de creanta Tn conditiile Tn care din dosarul cauzei nu a rezultat situatia de fapt care desfiintarea titlului de creanta Tn conditiile Tn care din dosarul cauzei nu a rezultat situatia de fapt care a condus la stabilirea de obligatii fiscale
1
Show details for drept de deducere a tva aferenta achizitiei de lucrari/servicii pe baza intentiei societatii de a desfasura o drept de deducere a tva aferenta achizitiei de lucrari/servicii pe baza intentiei societatii de a desfasura operatiuni taxabile
1
Show details for drept de deducere a tva aferenta facturilor de la contribuabili inactiviI drept de deducere a tva aferenta facturilor de la contribuabili inactiviI
7
Show details for drept de deducere a tva aferenta serviciilor care nu sunt aferente in folosul operatiunilor taxabile drept de deducere a tva aferenta serviciilor care nu sunt aferente in folosul operatiunilor taxabile