MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
6
Hide details for dacă în mod legal OIF au procedat la ajustarea dreptului de deducere a TVA în cuantumul mai sus menţionat, dacă în mod legal OIF au procedat la ajustarea dreptului de deducere a TVA în cuantumul mai sus menţionat, în condiţiile în care există contradicţii între constatările OIF, temeiul de drept invocat de acestea şi documentele anexate de societate la dosarul cauzei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45L7
OPANAF3741/15PT11.4
LG207/15A7L3
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG207/15A7L3
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45L7
OPANAF3741/15PT11.4
LG207/15A7L3
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45L7
OPANAF3741/15PT11.4
LG207/15A7L3
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45L7
OPANAF3741/15PT11.4
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45L7
OPANAF3741/15PT11.4
LG207/15A7L3
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
1
Show details for dacă în mod legal OIF nu au acordat dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor pe considerentul că s dacă în mod legal OIF nu au acordat dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor pe considerentul că societatea nu deţine facturi sau duplicate ale acestora, în condiţiile în care în susţinerea contestaţiei, societatea prezintă documente care nu au fost analizate de OIF
1
Show details for dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA aferentă bunurilor şi serviciil dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate, în condiţiile în care societatea a prezentat în susţinerea contestaţiei documente justificative ce nu au fost avute în vedere de OIF
2
Show details for dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere pentru TVA înscrisă în facturile de ac dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere pentru TVA înscrisă în facturile de achiziţie, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultă situaţia de fapt
2
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au colectat şi stabilit de plată taxa pe valoarea adăug dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au colectat şi stabilit de plată taxa pe valoarea adăugată pentru tranzacţiile efectuate constand in vanzari de terenuri construibile
5
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au reîncadrat tranzacţiile derulate de X pentru a reflect dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au reîncadrat tranzacţiile derulate de X pentru a reflecta conţinutul economic al acestora
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au reîntregit baza de impozitare a taxei pe valoarea adău dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au reîntregit baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată cu valoarea discounturilor acordate de.X., în condiţiile în care din analiza raportului de inspecţie fiscală care a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestată rezultă contradicţii între constatările organelor de inspecţie fiscală, iar acestea nu au analizat condiţiile în care se ajustează baza impozabilă a TVA în situaţia acordării unor reduceri comerciale
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii această obligaţie fi dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii această obligaţie fiscală, în condiţiile în care din analiza raportului de inspectie fiscala rezultă contradictii între constatările organelor de inspecţie fiscală şi temeiul legal invocat de către acestea
4
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adău dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adăugată
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat dreptul de deducere a TVA, pe motiv că soci dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat dreptul de deducere a TVA, pe motiv că societatea nu justifică acest drept cu documente, în condiţiile în care societatea a prezentat în susţinerea contestaţiei documente care nu au fost avute în vedere de către organele de inspecţie fiscală
15
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducer dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducere a TVA
3
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent tax dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi
2
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii scutirea de taxa pe valoarea ad dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii scutirea de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrării intracomunitare de bunuri, pe motiv că societatea nu a prezentat documente de transport CMR corect completate, în condiţiile în care societatea, în susţinerea contestaţiei, a prezentat copii ale documentelor de transport rutier
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală puteau stabili diferenţe de obligaţii bugetare pentru pe dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală puteau stabili diferenţe de obligaţii bugetare pentru perioada anterioară intrării societăţii în procedură de insolvenţă, pentru perioada în care societatea s-a aflat în procedură de insolvenţă şi ulterior acesteia
11
Show details for dacă în mod legal organele fiscale au respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată înscrisă in lista o dacă în mod legal organele fiscale au respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată înscrisă in lista operaţiunilor pentru care s-a solicitat rambursarea, în condiţiile în care există contradicţii între constatările din Decizia de rambursare şi documentele anexate la dosarul cauzei
2
Show details for dacă în mod legal organele fiscale au respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată, aferentă facturilo dacă în mod legal organele fiscale au respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată, aferentă facturilor emise de SC .X. înscrise în Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA, anexată cererii de rambursare înregistrată la autorităţile fiscale, pe considerentul că societatea nerezidentă nu a prezentat documente din care să reiasă achitarea integrală a facturilor, în condiţiile în care din documentele existente la dosarul cauzei rezultă plata parţială a facturilor
1
Show details for dacă în mod legal societatea a diminuat baza de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã menţionate cu opera dacă în mod legal societatea a diminuat baza de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã menţionate cu operaţiuni de stornare în condiţiile în care x nu prezintã documente care sã justifice stornarea
1
Show details for dacă livrãrile de rapiţã efectuate de societate cãtre x din x reprezintã livrãri intracomunitare scutite de dacă livrãrile de rapiţã efectuate de societate cãtre x din x reprezintã livrãri intracomunitare scutite de TVA cu drept de deducere, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultã dacã organele de inspecţie fiscalã au avut în vedere faptul cã societatea contestatarã ar putea fi parte într-o operaţiune triunghiularã
10
Show details for dacă operaţiunile efectuate de societate constând în punerea la dispoziţia unor persoane juridice de echip dacă operaţiunile efectuate de societate constând în punerea la dispoziţia unor persoane juridice de echipamente, cu titlu gratuit, în scopul producerii de către acestea de piese auto pentru .X., reprezintă operaţiuni asimilate prestării de servicii cu plată, pentru care se colectează taxă pe valoarea adăugată
5
Show details for dacă operaţiunile efectuate de societate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de T. dacă operaţiunile efectuate de societate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de T.V.A., în condiţiile în care aceasta nu a făcut dovada că deţine documente justificative potrivit legii prin care să poată beneficia de această scutire
2
Show details for dacă operaţiunile efectuate de societate sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată pentru ca dacă operaţiunile efectuate de societate sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată pentru care aceasta era obligată să colecteze taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care aceste operaţiuni reprezentau achiziţii de bunuri oferite gratuit clienţilor în scopul stimulării vânzărilor societăţii, operaţiuni care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de legea fiscală
3
Show details for dacă operaţiunile efectuate de X. constând în punerea la dispoziţia unor terţe persoane juridice dispozit dacă operaţiunile efectuate de X. constând în punerea la dispoziţia unor terţe persoane juridice dispozitive de echipamente/utilaje, cu titlu gratuit, în scopul producerii de către acestea a pieselor necesare producţiei de autoturisme din gamele Z şi Q, reprezintă operaţiuni asimilate prestării de servicii cu plată, pentru care se colectează taxă pe valoarea adăugată.
5
Show details for dacă organele de inspectie fiscala au stabilit corect taxa pe valoarea adaugata suplimentar de plata in sarc dacă organele de inspectie fiscala au stabilit corect taxa pe valoarea adaugata suplimentar de plata in sarcina pentru prestarile de servicii facturate in conditiile in care din documentele existente la dosarul contestatiei nu rezulta ca serviciile in cauza au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
1
Show details for dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal, au stabilit TVA suplimentară de plată şi accesorii afe dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal, au stabilit TVA suplimentară de plată şi accesorii aferente în sarcina contestatoarei, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale cu doi contribuabili declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui ANAF
2
Show details for dacă organul de solutionare a contestatiei se poate pronunţa cu privire la taxa pe valoare adăugată respi dacă organul de solutionare a contestatiei se poate pronunţa cu privire la taxa pe valoare adăugată respinsă la rambursare în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au efectuat o analiză a achiziţiilor de bunuri în vederea stabilirii dacă au fost efectuate în scopul operaţiunilor taxabile
4
Show details for dacă pentru tranzacţiile imobiliare efectuate, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată, în dacă pentru tranzacţiile imobiliare efectuate, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile în care a desfăşurat astfel de operaţiuni cu caracter de continuitate şi a depăşit plafonul de scutire fără a se înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată
6
Show details for dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contrac dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contractelor încheiate în condiţiile în care aceasta nu a solicitat şi nu s-a înregistrat în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire
2
Show details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în fa dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile fiscale emise, în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
8
Show details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente necesitatea prestării acestor servicii
2
Show details for dacă SC .X. SRL beneficiază de dreptul de deducere a TVA în cuantumul menţionat mai sus, în condiţiile în dacă SC .X. SRL beneficiază de dreptul de deducere a TVA în cuantumul menţionat mai sus, în condiţiile în care documentele prezentate de aceasta nu sunt de natură să infirme constatările organelor de inspecţie fiscală
1
Show details for dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor fa dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor facturate de societatea prestatoare în conditiile în care societatea nu a putut demonstra că serviciile au fost achiziţionate în folosul operaţiunilor taxabile, neavând anexate documente pentru justificarea prestării efective a serviciilor.
1
Show details for dacă se poate pronunța asupra legalității stabilirii în sarcina societății a taxei pe valoarea adău dacă se poate pronunța asupra legalității stabilirii în sarcina societății a taxei pe valoarea adăugată în cuantumul mai sus menționat în condițiile în care din documentele existente la dosarul cauzei nu se poate stabili situația de fapt
1
Show details for dacă societatea a încadrat ca şi deductibile cheltuielile cu provizioanele constituite asupra creanţelor n dacă societatea a încadrat ca şi deductibile cheltuielile cu provizioanele constituite asupra creanţelor neîncasate, în condiţiile în care a constituit provizioane inclusiv pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora
1
Show details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicu dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicule, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că aceste autovehicule se încadrează în excepţiile prevăzute la art.145^1 alin.(1)-alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
1
Show details for dacă societatea are drept de deducere pentru TVA aferenta facturii fiscale pentru TVA aferenta facturii fisc dacă societatea are drept de deducere pentru TVA aferenta facturii fiscale pentru TVA aferenta facturii fiscale, in conditiile in care la data emiterii acestor facturi fiscale furnizorii nu erau inregistrati ca platitori de TVA
7
Show details for dacă societatea are dreptul de a solicita rambursarea TVA din România în nume propriu, în condiţiile în car dacă societatea are dreptul de a solicita rambursarea TVA din România în nume propriu, în condiţiile în care în momentul emiterii facturilor era membru al unui grup fiscal
6
Show details for dacă societatea are obligaţia colectării TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate, ce au fos dacă societatea are obligaţia colectării TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate, ce au fost acordate în mod gratuit altor persoane, în condiţiile în care nu a prezentat în susţinerea contestaţiei, documente justificative prin care să combată constatările OIF
1
Show details for dacă societatea avea obligaţia ajustării TVA aferentă achiziţiilor reprezentând lucrări execuţie insta dacă societatea avea obligaţia ajustării TVA aferentă achiziţiilor reprezentând lucrări execuţie instalaţii electrice, instalaţii termice, instalaţii de climatizare şi ventilaţie, lucrări şi materiale diverse, mobilier, destinate amenajării şi dotării interioare a casei, lucrări şi materiale diverse pentru amenajare alei şi drum de acces casă, materiale de construcţii garaj, echipament montat piscină, incluse în activele corporale fixe pe care societatea le deţine, în condiţiile în care bunul imobil pentru care au fost efectuate aceste achiziţii este utilizat în alte scopuri decăt activităţile economice
1
Show details for dacă societatea avea obligaţia colectării taxei pe valoarea adăugată aferentă avansurilor încasate, în dacă societatea avea obligaţia colectării taxei pe valoarea adăugată aferentă avansurilor încasate, în condiţiile în care aceste avansuri au fost încasate pentru realizarea de operaţiuni taxabile