MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
4
Hide details for dacă are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor bunuri achiziţionate, în condiţii dacă are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor bunuri achiziţionate, în condiţiile în care documentele prezentate nu conţin sau nu furnizează toate informaţiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare la data efectuării operaţiunilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareOG27/00A7
OU17/00A19
OU17/00A25
HG401/00PT10.1
HG831/97A7
OU217/99A4
LG82/91A2L1
LG82/91A6
LG82/91A7
HG704/93PT119
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A87
HG1050/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A87
HG1050/04
LG571/03A77
LG571/03A145
LG571/03A146
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45L12
1
Show details for dacă are drept de deducere a TVA aferentă serviciilor refacturate către diverse entităţi în condiţiile dacă are drept de deducere a TVA aferentă serviciilor refacturate către diverse entităţi în condiţiile în care din Raportul de inspecţie fiscală nu rezultă în mod clar situaţia de fapt
3
Show details for dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor reprezentând prestări de dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor reprezentând prestări de servicii, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă că aceste servicii nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunlor sale taxabile
2
Show details for dacă cheltuielile sunt deductibile fiscal şi societatea poate beneficia de dreptul de deducere a TVA aferen dacă cheltuielile sunt deductibile fiscal şi societatea poate beneficia de dreptul de deducere a TVA aferentă cheltuielilor cu servicii executate de terţi, în condiţiile în care la data efectuării achiziţiilor furnizorii erau declaraţi contribuabili inactivi
1
Show details for dacă contestratoarea beneficiază de dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile având ca obiect cazare dacă contestratoarea beneficiază de dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile având ca obiect cazare şi taxă hotelieră, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultă că aceste achiziţii au fost realizate în folosul operaţiunilor taxabile ale societăţii
4
Show details for dacă datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală dacă datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală
2
Show details for dacă dreptul societăţii de a solicita la rambursare taxa pe valoarea adăugată în cuantumul menţionat, e dacă dreptul societăţii de a solicita la rambursare taxa pe valoarea adăugată în cuantumul menţionat, existentă în sold, era prescris, când a fost solicitată prin decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
1
Show details for dacă este investită să se pronunţe asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă dacă este investită să se pronunţe asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de mărfuri efectuate
1
Show details for dacă este investită să se pronunţe asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă dacă este investită să se pronunţe asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate de furnizor, în condiţiile în care furnizorul serviciilor nu este o persoană plătitoare de TVA
1
Show details for dacă în mod legal OIF au ajustat TVA aferentă mijloacelor fixe, pe considerentul că acestea nu au mai fost dacă în mod legal OIF au ajustat TVA aferentă mijloacelor fixe, pe considerentul că acestea nu au mai fost folosite pentru activitatea economică a societăţii, în condiţiile în care societatea susţine că nefolosirea respectivelor mijloace fixe, pentru o anumită perioadă de timp, se datorează lipsei de comenzi şi nicidecum schimbării de utilizare a acestora, respectiv pentru alte activităţi decât cele economice, situaţie în care s-ar impune ajustarea T.V.A
1
Show details for dacă în mod legal OIF au procedat la ajustarea dreptului de deducere a TVA în cuantumul mai sus menţionat, dacă în mod legal OIF au procedat la ajustarea dreptului de deducere a TVA în cuantumul mai sus menţionat, în condiţiile în care există contradicţii între constatările OIF, temeiul de drept invocat de acestea şi documentele anexate de societate la dosarul cauzei
1
Show details for dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere pentru TVA înscrisă în facturile de ac dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere pentru TVA înscrisă în facturile de achiziţie, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultă situaţia de fapt
2
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au colectat şi stabilit de plată taxa pe valoarea adăug dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au colectat şi stabilit de plată taxa pe valoarea adăugată pentru tranzacţiile efectuate constand in vanzari de terenuri construibile
3
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au reîncadrat tranzacţiile derulate de X pentru a reflect dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au reîncadrat tranzacţiile derulate de X pentru a reflecta conţinutul economic al acestora
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina persoanei fizice taxa pe valoarea a dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina persoanei fizice taxa pe valoarea adăugată aferentă tranzacţiilor constând în vânzări de terenuri şi construcţii, în condiţiile în care persoana fizică a prezentat în susţinerea contestaţiei documente care nu au fost avute în vedere de către organele de inspecţie fiscală
11
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adău dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adăugată
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit taxa pe valoarea adăugată de plata, în condi dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit taxa pe valoarea adăugată de plata, în condiţiile în care din cuprinsul raportului de inspecţie fiscală rezultă constatări contradictorii privind situaţia de fapt fiscală
5
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducer dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducere a TVA
3
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent tax dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală puteau stabili diferenţe de obligaţii bugetare pentru pe dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală puteau stabili diferenţe de obligaţii bugetare pentru perioada anterioară intrării societăţii în procedură de insolvenţă, pentru perioada în care societatea s-a aflat în procedură de insolvenţă şi ulterior acesteia
1
Show details for dacă în mod legal societatea în calitate de furnizor a aplicat regimul de taxare inversă pentru livrările dacă în mod legal societatea în calitate de furnizor a aplicat regimul de taxare inversă pentru livrările de deşeuri efectuate către ....., în condiţiile în care beneficiarul nu era înregistrat în scopuri de TVA la data emiterii facturilor
1
Show details for dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal au stabilit TVA suplimentară de plată şi accesorii afer dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal au stabilit TVA suplimentară de plată şi accesorii aferente în sarcina contestatoarei, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui ANAF
1
Show details for dacă organele de soluţionare se pot pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei stabilirii acestor oblig dacă organele de soluţionare se pot pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei stabilirii acestor obligaţii fiscale în sarcina societăţii în condiţiile în care din instrumentarea speţei nu rezultă situaţia de fapt care a condus la stabilirea diferenţelor contestate
1
Show details for dacă pentru livrările intracomunitare de bunuri facturate beneficiază de scutire de TVA, în condiţiile în dacă pentru livrările intracomunitare de bunuri facturate beneficiază de scutire de TVA, în condiţiile în care la data facturării nu există un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în celălalt stat membru
2
Show details for dacă pentru tranzacţiile imobiliare efectuate, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată, în dacă pentru tranzacţiile imobiliare efectuate, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile în care a desfăşurat astfel de operaţiuni cu caracter de continuitate şi a depăşit plafonul de scutire fără a se înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată
4
Show details for dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contrac dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contractelor încheiate în condiţiile în care aceasta nu a solicitat şi nu s-a înregistrat în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire
1
Show details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în fa dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile fiscale emise, în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
1
Show details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizo dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizori, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţia bunurilor şi serviciilor înscrise în respectivele facturi sunt aferente operaţiunilor taxabile
1
Show details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente necesitatea prestării acestor servicii
1
Show details for dacă se poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în dacă se poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile emise în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
1
Show details for dacă se poate pronunţa asupra caracterului deductibil al TVA înscrisă în facturile de aprovizionare cu de dacă se poate pronunţa asupra caracterului deductibil al TVA înscrisă în facturile de aprovizionare cu deşeuri metalice aferente perioadei în condiţiile în care nu s-a efectuat o analiză din punct de vedere fiscal a condiţiilor privind exercitarea dreptului de deducere a TVA
1
Show details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicu dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicule, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că aceste autovehicule se încadrează în excepţiile prevăzute la art.145^1 alin.(1)-alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
1
Show details for dacă societatea avea obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru pierderile tehnologice peste dacă societatea avea obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru pierderile tehnologice peste limita legală aprobată de organele locale în condiţiile în care, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, bunurile lipsă în gestiune rezultate ca urmare a nefacturării către consumatori a diferenţei pierderilor peste limita legală aprobată sunt considerate livrări de bunuri cu plată şi/sau asimilate livrărilor de bunuri cu plată, pentru care exigibilitatea intervine la data livrării
1
Show details for dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile de servicii emise de diver dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile de servicii emise de diverși furnizori externi, în condițiile în care nici în timpul inspecției fiscale și nici în susținerea contestației, societatea nu a prezentat documente din care să rezulte prestarea serviciilor şi măsura în care acestea au fost efectuate în scopul realizării de operaţiuni taxabile
2
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi de achiziţii bunuri şi servicii în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că serviciile au fost utilizate în folosul operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise de furnizor reprezentând prestări de servicii, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă că aceste servicii nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă prestarilor de servicii de dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă prestarilor de servicii de management si servicii de proiectare arhitecturala si control al proiectarii facturate de catre societate
2
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA inscrisa in facturile emise de .X.. dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA inscrisa in facturile emise de .X.. în condiţiile în care acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă, respectiv nu conţin toate informaţiile obligatorii prevăzute de Codul fiscal
2
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile emise de X. î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile emise de X. în condiţiile în care societatea nu justifică faptul că serviciile au fost prestate şi au fost destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for dacă societatea beneficiază de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor intracomunitare dacă societatea beneficiază de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor intracomunitare
1
Show details for dacă societatea datorează TVA, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au constatat că exis dacă societatea datorează TVA, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au constatat că există diferenţe între taxa pe valoarea adăugată înregistrată în evidenţa contabilă şi taxa pe valoarea adăugată declarată la organul fiscal