MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit taxa pe valoarea adăugată de plata, în condi dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit taxa pe valoarea adăugată de plata, în condiţiile în care din cuprinsul raportului de inspecţie fiscală rezultă constatări contradictorii privind situaţia de fapt fiscală
5
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducer dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducere a TVA
3
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent tax dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală puteau stabili diferenţe de obligaţii bugetare pentru pe dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală puteau stabili diferenţe de obligaţii bugetare pentru perioada anterioară intrării societăţii în procedură de insolvenţă, pentru perioada în care societatea s-a aflat în procedură de insolvenţă şi ulterior acesteia
1
Show details for dacă în mod legal societatea în calitate de furnizor a aplicat regimul de taxare inversă pentru livrările dacă în mod legal societatea în calitate de furnizor a aplicat regimul de taxare inversă pentru livrările de deşeuri efectuate către ....., în condiţiile în care beneficiarul nu era înregistrat în scopuri de TVA la data emiterii facturilor
1
Show details for dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal au stabilit TVA suplimentară de plată şi accesorii afer dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal au stabilit TVA suplimentară de plată şi accesorii aferente în sarcina contestatoarei, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui ANAF
1
Show details for dacă organele de soluţionare se pot pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei stabilirii acestor oblig dacă organele de soluţionare se pot pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei stabilirii acestor obligaţii fiscale în sarcina societăţii în condiţiile în care din instrumentarea speţei nu rezultă situaţia de fapt care a condus la stabilirea diferenţelor contestate
1
Show details for dacă pentru livrările intracomunitare de bunuri facturate beneficiază de scutire de TVA, în condiţiile în dacă pentru livrările intracomunitare de bunuri facturate beneficiază de scutire de TVA, în condiţiile în care la data facturării nu există un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în celălalt stat membru
2
Show details for dacă pentru tranzacţiile imobiliare efectuate, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată, în dacă pentru tranzacţiile imobiliare efectuate, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile în care a desfăşurat astfel de operaţiuni cu caracter de continuitate şi a depăşit plafonul de scutire fără a se înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată
4
Show details for dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contrac dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contractelor încheiate în condiţiile în care aceasta nu a solicitat şi nu s-a înregistrat în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire
1
Show details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în fa dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile fiscale emise, în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
1
Show details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizo dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizori, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţia bunurilor şi serviciilor înscrise în respectivele facturi sunt aferente operaţiunilor taxabile
1
Show details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente necesitatea prestării acestor servicii
1
Show details for dacă se poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în dacă se poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile emise în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
1
Show details for dacă se poate pronunţa asupra caracterului deductibil al TVA înscrisă în facturile de aprovizionare cu de dacă se poate pronunţa asupra caracterului deductibil al TVA înscrisă în facturile de aprovizionare cu deşeuri metalice aferente perioadei în condiţiile în care nu s-a efectuat o analiză din punct de vedere fiscal a condiţiilor privind exercitarea dreptului de deducere a TVA
1
Show details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicu dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicule, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că aceste autovehicule se încadrează în excepţiile prevăzute la art.145^1 alin.(1)-alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
1
Show details for dacă societatea avea obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru pierderile tehnologice peste dacă societatea avea obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru pierderile tehnologice peste limita legală aprobată de organele locale în condiţiile în care, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, bunurile lipsă în gestiune rezultate ca urmare a nefacturării către consumatori a diferenţei pierderilor peste limita legală aprobată sunt considerate livrări de bunuri cu plată şi/sau asimilate livrărilor de bunuri cu plată, pentru care exigibilitatea intervine la data livrării
1
Show details for dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile de servicii emise de diver dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile de servicii emise de diverși furnizori externi, în condițiile în care nici în timpul inspecției fiscale și nici în susținerea contestației, societatea nu a prezentat documente din care să rezulte prestarea serviciilor şi măsura în care acestea au fost efectuate în scopul realizării de operaţiuni taxabile
2
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi de achiziţii bunuri şi servicii în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că serviciile au fost utilizate în folosul operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise de furnizor reprezentând prestări de servicii, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă că aceste servicii nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă prestarilor de servicii de dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă prestarilor de servicii de management si servicii de proiectare arhitecturala si control al proiectarii facturate de catre societate
2
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA inscrisa in facturile emise de .X.. dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA inscrisa in facturile emise de .X.. în condiţiile în care acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă, respectiv nu conţin toate informaţiile obligatorii prevăzute de Codul fiscal
2
Show details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile emise de X. î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile emise de X. în condiţiile în care societatea nu justifică faptul că serviciile au fost prestate şi au fost destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for dacă societatea beneficiază de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor intracomunitare dacă societatea beneficiază de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor intracomunitare
1
Show details for dacă societatea datorează TVA, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au constatat că exis dacă societatea datorează TVA, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au constatat că există diferenţe între taxa pe valoarea adăugată înregistrată în evidenţa contabilă şi taxa pe valoarea adăugată declarată la organul fiscal
2
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţ dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturi de achiziţie în condiţiile în care bunurile achiziţionate nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
3
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentã achiziţiilor efectuate, dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentã achiziţiilor efectuate, în condiţiile în care nu justifică faptul că aceste achiziţii sunt destinate operaţiunilor taxabile
1
Hide details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă serviciilor de vânzări dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă serviciilor de vânzări şi marketing, în condiţiile în care societatea contestatoare nu justifică cu documente faptul că serviciile achiziţionate au fost în folosul operaţiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
LG571/03A134^2
LG571/03A145L2la)
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA, în condiţiile în care nici în t dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a prezentat documente justificative prin care să combată constatările OIF şi din care să rezulte o situaţie de fapt contrară faţă de cea constatată de acestea
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă unui număr livrări intr dacă societatea poate beneficia de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă unui număr livrări intracomunitare, în condiţiile în care societatea nu a făcut dovada că bunurile au părăsit teritoriul României
1
Show details for dacă societatea x beneficiază de deducerea dreptului de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achizi dacă societatea x beneficiază de deducerea dreptului de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achiziţiilor de la y,z,k, în condiţiile în care, din instrumentarea speţei rezultă faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fond și formă pentru exercitarea dreptului de deducere, iar operaţiunile s-au dovedit a fi reale, concluzie fundamentată de organele de cercetare penală şi menţinute de instanţa de judecată
1
Show details for dacă taxa pe valoarea adăugată aferenta serviciilor prestate în baza convenţiei civile în condiţiile în dacă taxa pe valoarea adăugată aferenta serviciilor prestate în baza convenţiei civile în condiţiile în care acesta nu a solicitat şi nu s-a înregistrat în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire
1
Show details for dacă, pentru tranzacţiile efectuate constând în vânzări de construcţii noi sau părţi ale acestora, pers dacă, pentru tranzacţiile efectuate constând în vânzări de construcţii noi sau părţi ale acestora, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată în condiţiile în care a desfăşurat astfel de operaţiuni cu caracter de continuitate şi a depăşit plafonul de scutire fără a se înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată la data depãşirii plafonului de scutire
1
Show details for dacă, pentru tranzacţiile efectuate, constând în vânzări de construcţii noi, persoana fizica datorează t dacă, pentru tranzacţiile efectuate, constând în vânzări de construcţii noi, persoana fizica datorează taxă pe valoarea adăugată în condiţiile în care a desfăşurat astfel de operaţiuni cu caracter de continuitate şi a depăşit plafonul de scutire fără a se înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată
1
Show details for decontari pentru plati in numele clientului decontari pentru plati in numele clientului
1
Show details for deducerea TVA aferentă facturilor emise de o societate aflată în procedură de insolvenţă, în condiţiile deducerea TVA aferentă facturilor emise de o societate aflată în procedură de insolvenţă, în condiţiile în care nu s-au aplicat măsurile de simplificare prevăzute de art.160, alin.(2) lit.c) din Legea nr.571/2003
4
Show details for deducerea tva in conditiile in care factura nu cuprinde elementele obligatorii prevazute de lege deducerea tva in conditiile in care factura nu cuprinde elementele obligatorii prevazute de lege
26
Show details for deductibilitate taxa pe valoarea adaugata deductibilitate taxa pe valoarea adaugata
3
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de bunuri şi servicii nejustificate cu documente deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de bunuri şi servicii nejustificate cu documente
11
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea in situatia in care societatea prezinta probe noi in deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea in situatia in care societatea prezinta probe noi in sustinerea contestatiei
2
Show details for deductibilitatea fiscala a tva aferenta unor bonuri fiscale de achizitie carburanti auto deductibilitatea fiscala a tva aferenta unor bonuri fiscale de achizitie carburanti auto
2
Show details for deductibilitatea tva aferenta achizitiilor de lucrari si servicii pe baza intentiei societatii de a desfasura deductibilitatea tva aferenta achizitiilor de lucrari si servicii pe baza intentiei societatii de a desfasura operatiuni taxabile
2
Show details for deductibilitatea TVA aferenta achizitionarii unui autoturism deductibilitatea TVA aferenta achizitionarii unui autoturism