MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for dacă societatea contestatară are dreptul la restituirea sumei în condiţiile în care suma solicitată la re dacă societatea contestatară are dreptul la restituirea sumei în condiţiile în care suma solicitată la restituire a fost distribuită conform Notei de compensare iar contestaţia formulată împotriva respectivei Note de compensare a fost respinsă
1
Show details for dacă societatea contestatară datorează accize aferente deşeurilor vegetale tutun frunză brut deteriorate dacă societatea contestatară datorează accize aferente deşeurilor vegetale tutun frunză brut deteriorate achiziţionate de la alţi operatori economici în condiţiile în care nu a deţinut autorizaţie eliberată de către autoritatea competentă pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a tutunului brut sau parţial prelucrat
1
Show details for dacă societatea contestatară datorează accize aferente materiei prime importate-fracţie amestec propan-pr dacă societatea contestatară datorează accize aferente materiei prime importate-fracţie amestec propan-propilenă în scopul supunerii unui tratament specific de separare, în condiţiile în care a folosit aceste mărfuri aflate sub supraveghere vamală, puse în liberă circulaţie cu taxe vamale zero pentru o destinaţie declarată în alt mod decât cel prevăzut în autorizaţie şi fără acordul autorităţii vamale
1
Show details for dacă societatea contestatară, pentru a putea beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei utilizat dacă societatea contestatară, pentru a putea beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei utilizată pentru testarea motoarelor navelor, avea obligaţia să respecte cumulativ condiţiile prevăzute de legiuitor în vederea acordării acestei scutiri indirecte
2
Show details for dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente cafelei solubilă utilizată dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente cafelei solubilă utilizată pentru obţinerea produsului ... 3 în 1 exportat sau livrat în alt stat membru în condiţiile în care materia primă nu a fost supusă unor operaţiuni proprii de prelucrare
2
Show details for dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei consumată de nave dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei consumată de navele aflate în proprietatea sa, utilizate în activitatea specifică a şantierului naval în condiţiile în care pe aceste nave nu au avut loc operaţiuni de testare sau de mentenanţă a echipamentelor
1
Show details for dacă societatea contestatoare putea beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat dacă societatea contestatoare putea beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat achiziţionat în regim de scutire indirectă de la antrepozitari autorizaţi în condiţiile în care cererea de restituire a accizelor a fost depusă în afara termenului legal stabilit expres de legiuitor
1
Hide details for dacă societatea contestatoare putea factura energia furnizată către consumatori finali din categoria autor dacă societatea contestatoare putea factura energia furnizată către consumatori finali din categoria autorităţilor guvernamentale şi locale precum şi alte instituţii publice cu cotele prevăzute pentru accizarea electricităţii utilizate în scop comercial în condiţiile în care nu face dovada că beneficiarii au utilizat această energie electrică în activităţi comerciale
Alte organeLG571/03A176
HG44/04PT5^1.4
1
Show details for dacă societatea contestatoare putea livra în regim de exceptare de la plata accizelor gaze naturale, în cond dacă societatea contestatoare putea livra în regim de exceptare de la plata accizelor gaze naturale, în condiţiile în care exceptarea se acordă doar dacă se face dovada pe baza declaraţiei pe propria răspundere a utilizatorului
1
Show details for dacă societatea datorează accize aferente lipsurilor de combustibil de tip M din gestiune, în condiţiile î dacă societatea datorează accize aferente lipsurilor de combustibil de tip M din gestiune, în condiţiile în care aceasta nu a îndeplinit obligaţiile de antrepozitar autorizat prevăzute de legislaţia fiscală.
1
Show details for dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care produse dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care produsele fabricate de societate sunt încadrate în categoria produselor energetice supuse accizării
1
Show details for dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care uleiuri dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care uleiurile minerale nu au fost comercializate direct către utilizatori finali care folosesc aceste produse în scop industrial
1
Show details for dacă societatea datorează accize pentru alcool etilic şi accize pentru băuturi liniştite în condiţiile dacă societatea datorează accize pentru alcool etilic şi accize pentru băuturi liniştite în condiţiile în care în urma controlului s-au constatat pierderi de produse accizabile pe care contestatoarea nu le poate justifica cu documente
1
Show details for dacă societatea datorează accize pentru alcoolul etilic aflat în stoc în condiţiile în care acesteia i-a f dacă societatea datorează accize pentru alcoolul etilic aflat în stoc în condiţiile în care acesteia i-a fost revocată autorizaţia de antrepozit fiscal
1
Show details for dacă societatea datorează accize pentru motorină în condiţiile în care nu a respectat specificaţia tehni dacă societatea datorează accize pentru motorină în condiţiile în care nu a respectat specificaţia tehnică şi a realizat un alt produs decât cel pentru care a fost autorizată fără să solicite Comisiei cu atribuţii în autorizarea antrepozitelor fiscale încadrarea produsului respectiv din punct de vedere al accizelor conform dispoziţiilor legale
1
Show details for dacă societatea datorează accize pentru motorină stabilite în condiţiile în care aceasta nu a putut să d dacă societatea datorează accize pentru motorină stabilite în condiţiile în care aceasta nu a putut să dovedească provenienţa carburanţilor dintr-un antrepozit fiscal de producţie
1
Show details for dacă societatea datorează accize pentru produsele ˝păcură semifabricat˝ şi ˝păcură 40/42S˝ utiliza dacă societatea datorează accize pentru produsele ˝păcură semifabricat˝ şi ˝păcură 40/42S˝ utilizate drept combustibil pentru încălzire pentru obţinerea de abur în centrala termoelectrică în condițiile în care societatea nu a îndeplinit condițiile prevăzute de legiuitor ca înainte de producţie, utilizare sau vânzare să obţină de la Comisia cu atribuţii în autorizarea antrepozitelor fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, asimilarea produselor cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize
1
Show details for dacă societatea datorează accize pentru tutunul livrat cu factura fiscală la preţuri fără accize, în co dacă societatea datorează accize pentru tutunul livrat cu factura fiscală la preţuri fără accize, în condiţiile în care societatea nu a respectat condiţiile pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv
1
Show details for dacă societatea datorează accize pentru “alcoolul etilic reactiv p.a de tip R şi alcoolul etilic absolut dacă societatea datorează accize pentru “alcoolul etilic reactiv p.a de tip R şi alcoolul etilic absolut reactiv p.a de tip R” în condiţiile în care produsele fabricate nu au fost comercializate către societăţi comerciale deţinătoare a unor autorizaţii de utilizatori finali, iar produsele nu au fost livrate în regim suspensiv de la plata accizelor, pe bază de documente administrative de însoţire conform prevederilor legale
1
Show details for dacă societatea datorează accize stabilite, aferente diferenţelor de carburanţi în minus constatate în ge dacă societatea datorează accize stabilite, aferente diferenţelor de carburanţi în minus constatate în gestiunea societăţii
1
Show details for dacă societatea datorează accize şi accesorii aferente accizelor pentru cantitatea de tutun tăiat depozit dacă societatea datorează accize şi accesorii aferente accizelor pentru cantitatea de tutun tăiat depozitată într-o clădire situată vis-à-vis de antrepozitul fiscal, în condiţiile în care Direcţia .X. a precizat că spaţiul respectiv nu face parte din antrepozitul fiscal
1
Show details for dacă societatea datorează accize şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în condiţiile în care aceasta dacă societatea datorează accize şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în condiţiile în care aceasta nu a putut dovedi că produsul accizabil achiziţionat provine de la un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau neînregistrat sau din import, respectiv dacă acesta a fost introdus în sistemul de accizare
1
Show details for dacă societatea datorează accize, taxă pe valoarea adăugată şi fond special pentru produse petroliere a dacă societatea datorează accize, taxă pe valoarea adăugată şi fond special pentru produse petroliere aferent livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor pentru operaţiunile de export în comision în condiţiile în care în realitate mărfurile nu au fost exportate, documentele prezentate de societate atestând situaţii nereale
2
Show details for dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată aferentă accizelor la alcool etilic stabilite de org dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată aferentă accizelor la alcool etilic stabilite de organele de inspecţie fiscală având în vedere că societatea nu a respectat concentraţiile substanţelor admise pentru denaturarea alcoolului etilic prevăzute de legiuitor şi în sarcina sa s-a reţinut ca datorat debitul reprezentând accize, iar în baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată se includ şi accizele
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării de produse energet dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării de produse energetice în centrala termoelectrică şi în instalaţiile de amoniac şi uree, în condiţiile în care din documentele existente la dosarul cauzei nu rezultă utilizarea duală a întregii cantităţi de gaze naturale
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării energiei electrice dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării energiei electrice în principal în procesele electrolitice, în condiţiile în care societatea nu a depus la autoritatea vamală teritorială notificarea prevăzută de normele legale pentru exceptarea de la plata accizelor şi nu a transmis furnizorulului de energie electrică o copie a notificării conform legii
2
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat achiziţionat dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat achiziţionat în regim de scutire indirectă de la antrepozitari autorizaţi în condiţiile în care cererile de restituire a accizelor au fost depuse în afara termenului legal stabilit expres de legiuitor
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat folosit în pro dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat folosit în producţia proprie în condiţiile în care organele vamale au constatat că materia primă utilizată a fost un alcool etilic nedenaturat
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente bioediselului utilizat pentru obţinerea m dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente bioediselului utilizat pentru obţinerea motorinei în condiţiile în care această situaţie nu se încadrează în niciuna din cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru restituirea de accize
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care documentele prezentate de co dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care documentele prezentate de contestatoare pentru a justifica solicitarea restituirii de accize nu poartă viza autorităţii vamale teritoriale conform prevederilor legale
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care produsul energetic returnat dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care produsul energetic returnat în antrepozitul fiscal pentru reciclare nu se încadrează în categoria ˝produse energetice contaminate sau combinate în mod accidental˝, acesta fiind depreciat calitativ ca urmare a depozitării îndelungate
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de scutirea directă de la plata accizelor pentru alcoolul etilic supus dena dacă societatea poate beneficia de scutirea directă de la plata accizelor pentru alcoolul etilic supus denaturării în condiţiile în care în cadrul operaţiunii de denaturare a alcoolului societatea nu a respectat concentraţiile substanţelor admise pentru denaturarea alcoolului etilic prevăzute de legiuitor
1
Show details for dacă societatea putea beneficia de scutire de la plata accizelor pentru produsele energetice plasate în loca dacă societatea putea beneficia de scutire de la plata accizelor pentru produsele energetice plasate în locaţiile autorizate ca antrepozit fiscal ale X şi dacă putea livra în regim suspensiv respectivele produse energetice către alte antrepozite fiscale sau într-un scop scutit, în condiţiile în care nu deţinea ea însăşi autorizaţie de antrepozit fiscal
1
Show details for dacă societatea putea beneficia de scutirea directă de la plata accizelor pentru alcoolul etilic denaturat dacă societatea putea beneficia de scutirea directă de la plata accizelor pentru alcoolul etilic denaturat în condiţiile în care în cadrul operaţiunii de denaturare a alcoolului nu s-au respectat specificaţiile tehnice conform prevederilor legale
2
Show details for deductibilitatea accizei inscrisa in facturi care nu corespund prevederilor legale deductibilitatea accizei inscrisa in facturi care nu corespund prevederilor legale
1
Show details for este dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor pentru alcoolului etilic livrat în scopuri far este dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor pentru alcoolului etilic livrat în scopuri farmaceutice în condiţiile în care contestatara nu a respectat termenul de depunere la organul fiscal teritorial a cererii de restituire a accizelor, respectiv data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care solicită restituirea de accize
2
Show details for estimarea bazei de calcul pentru accize estimarea bazei de calcul pentru accize
2
Show details for exigibilitatea accizei pentru alcool etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal exigibilitatea accizei pentru alcool etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal
3
Show details for exigibilitatea accizei pentru alcoolul etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal exigibilitatea accizei pentru alcoolul etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal
1
Show details for exigibilitatea accizei pentru livrarile de alcool, in conditiile in care autorizatia de antrepozit fiscal a f exigibilitatea accizei pentru livrarile de alcool, in conditiile in care autorizatia de antrepozit fiscal a fost suspendata
1
Show details for exigibilitatea accizelor exigibilitatea accizelor
1
Show details for exigibilitatea accizelor aferente stocurilor de produse alcoolice existente in antrepozitele fiscale pentru c exigibilitatea accizelor aferente stocurilor de produse alcoolice existente in antrepozitele fiscale pentru care antrepozitarului i-au fost revocate autorizatiile de antrepozit fiscal
1
Show details for exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta accizelor suspendate de plata pentru bunurile importate d exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta accizelor suspendate de plata pentru bunurile importate deplasate intre un birou vamal de intrare in tara si un antrepozitul fiscal
1
Show details for legalitatea obligării contestatoarei la plata accizelor privind vânzarea cantităţii de produse finite legalitatea obligării contestatoarei la plata accizelor privind vânzarea cantităţii de produse finite