MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat veniturile obţinute de jucătorii de fotbal î dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat veniturile obţinute de jucătorii de fotbal în baza convenţiilor civile în categoria veniturilor de natură salarială în condiţiile în care raporturile dintre societate şi beneficiarii de venituri întrunesc trasăturile unor activităţi dependente
Alte organeOG92R/03A110L3
LG571/03A11L1
OG92R/03A205L1
1
Show details for dacă la data depunerii cererii de restituire a sumelor rezultate în urma depunerii declaraţiilor rectificat dacă la data depunerii cererii de restituire a sumelor rezultate în urma depunerii declaraţiilor rectificative prin care au fost diminuate obligaţiile fiscale principale era împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a solicita restituirea sumelor
1
Show details for dacă organele de inspecţie fiscală au stabilit corect impozit pe salarii şi contribuţii salariale aferen dacă organele de inspecţie fiscală au stabilit corect impozit pe salarii şi contribuţii salariale aferente sumelor plătite angajaţilor cu titlu de ,,drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă’’ şi ,,contravaloarea unei mese calde pe zi lucrătoare
1
Show details for dacă pentru sumele acordate ca al 13-lea salariu şi indemnizaţii de pensionare persoanelor care nu mai ave dacă pentru sumele acordate ca al 13-lea salariu şi indemnizaţii de pensionare persoanelor care nu mai aveau calitatea de angajat contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţia fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale
1
Show details for dacă pentru sumele acordate salariaţilor disponibilizaţi societatea datorează contribuţii sociale, în co dacă pentru sumele acordate salariaţilor disponibilizaţi societatea datorează contribuţii sociale, în condiţiile în care sursa fondurilor pentru acordarea acestor drepturi băneşti o constituie fondul de salarii
1
Show details for dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii de pensionare acordate persoanelor care nu mai au calitatea de angajat contestatoarea avea obligaţia să reţină şi să vireze contribuţia de asigurări sociale datorate de asiguraţi aferente
1
Show details for dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii de pensionare acordate persoanelor care nu mai au calitatea de angajat, contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţia de asigurări sociale aferente
3
Show details for dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii dacă pentru sumele acordate sub forma de ajutoare sociale pentru deces, al 13-lea salariu şi indemnizaţii de pensionare contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţiile sociale aferente
1
Show details for dacă pentru sumele acordate sub forma de al 13-lea salariu contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi dacă pentru sumele acordate sub forma de al 13-lea salariu contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţiile de asigurări sociale de sănătate aferente
1
Show details for dacă pentru sumele acordate sub forma de prime anuale (al 13-lea salariu) acordate persoanelor care nu mai a dacă pentru sumele acordate sub forma de prime anuale (al 13-lea salariu) acordate persoanelor care nu mai au calitatea de angajat, contestatoarea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţia de asigurări de şomaj aferentă
1
Show details for dacă se datorează în mod legal debitele cu titlu de impozit pe venituri din salarii și contribuții soci dacă se datorează în mod legal debitele cu titlu de impozit pe venituri din salarii și contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților în Germania sub denumirea de indemnizații de detașare/diurnă în condițiile în care aceste sume achitate salariaţilor se includ în categoria veniturilor de natură salarială
1
Show details for dacă sociectatea datorează în mod legal debitele cu titlu de contribuții sociale aferente sumelor plătit dacă sociectatea datorează în mod legal debitele cu titlu de contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților în....sub denumirea de indemnizații de detașare în condițiile în care aceste sume achitate salariaţilor se includ în categoria veniturilor de natură salarială
1
Show details for dacă societatea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţia pentru asigurări sociale de săn dacă societatea avea obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator şi asupra veniturilor din participarea salariaţilor la profit şi cota de profit manageri, în condiţiile în care în baza de calcul a acestei contribuţii se cuprind şi alte drepturi şi indemnizaţii de natură salarială, acordate în bani şi în natură de ătre angajator
1
Show details for dacă societatea contestatoare are dreptul la restituirea sumei în condiţiile în care aceasta a rezultat în dacă societatea contestatoare are dreptul la restituirea sumei în condiţiile în care aceasta a rezultat în urma depunerii declaraţiilor rectificative aferente unei perioade care a făcut obiectul inspecţiei fiscale
1
Show details for dacă societatea datorează contributii, în condiţiile în care la stabilirea bazei de calcul a contribuţiil dacă societatea datorează contributii, în condiţiile în care la stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor, societatea nu a ţinut cont de veniturile impozabile reprezentând contravaloarea autorizaţiilor de călătorie în interes personal pe căile ferate române acordate de x salariaţilor săi, permiselor de călătorie acordate membrilor de familie ai acestora, precum şi contravaloarea serviciilor turistice interne sau externe de care au beneficiat salariaţii proprii cât şi membrii de familie ai acestora
2
Show details for dacă societatea datorează contribuţii în condiţiile în care nu a calculat, constituit, reţinut şi decla dacă societatea datorează contribuţii în condiţiile în care nu a calculat, constituit, reţinut şi declarat corect contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională altele decât cele de natură salarială
1
Show details for dacă societatea datorează contribuţiile stabilite în sarcina acesteia, în condiţiile în care, în perioada dacă societatea datorează contribuţiile stabilite în sarcina acesteia, în condiţiile în care, în perioada verificată, nu a declarat contribuţiile datorate, iar argumentele prezentate nu sunt de natură să infirme constatările organelor de inspecţie fiscală
1
Show details for dacă societatea datorează contribuţii, în condiţiile în care a depus la organul fiscal declaraţii rectif dacă societatea datorează contribuţii, în condiţiile în care a depus la organul fiscal declaraţii rectificative prin care a diminuat obligaţiile înregistrate iniţial, în baza unor hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor prin care a fost aprobată modificarea bilanţurilor contabile
1
Show details for dacă societatea datorează contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților trimişi să desfăşo dacă societatea datorează contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților trimişi să desfăşoare activitate în x, în condiţiile în care pentru aceşti salariați societatea a obţinut formularul A1 în baza căruia se datoarează contribuţiile sociale în România
1
Show details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale in condiţiile in care dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale in condiţiile in care nu a evidenţiat, nu a calculat şi nu achitat aceste obligaţii fiscale datorate.
1
Show details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plă dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților care au fost trimişi să lucreze in Italia, in condițiile in care din instrumentarea speţei rezultă că sumele achitate sub denumirea de indemnizaţii de delegare sunt venituri de natură salarială/asimilate salariilor.
1
Show details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plă dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților care au fost trimişi să lucreze în strainatate, in condițiile in care din instrumentarea speţei rezultă că sumele achitate salariaților detașați cu titlu de diurnă sunt venituri de natură salarială/asimilate salariilor.
1
Show details for dacă societatea datorează obligatii în condiţiile în care societatea nu a calculat, constituit, reţinut dacă societatea datorează obligatii în condiţiile în care societatea nu a calculat, constituit, reţinut şi declarat corect aceste contribuţii, conform dispoziţiilor legale aplicabile
1
Show details for dacă societatea datorează obligațiile, în condițiile în care tichetele cadou acordate tuturor angajaț dacă societatea datorează obligațiile, în condițiile în care tichetele cadou acordate tuturor angajațiilor nu se încadrează în categoria cheltuielilor sociale
1
Show details for dacă societatea datorează suma aferentă reîncadrării sumelor acordate angajaţilor săi pentru lucrări e dacă societatea datorează suma aferentă reîncadrării sumelor acordate angajaţilor săi pentru lucrări efectuate pe teritoriul.... în venituri de natură salarială în condiţiile în care din documentele existente la dosarul cauzei rezultă că acestea au fost acordate în funcţie de productivitatea muncii
1
Show details for dacă societatea X datorează obligaţii, în condiţiile în care .X. şi .X. nu au calculat, constituit, reţ dacă societatea X datorează obligaţii, în condiţiile în care .X. şi .X. nu au calculat, constituit, reţinut şi declarat contributii conform dispoziţiilor legale
2
Show details for dacă sumele acordate sportivilor, antrenorilor şi tehnicienilor în perioada X cu titlu de avans spre decont dacă sumele acordate sportivilor, antrenorilor şi tehnicienilor în perioada X cu titlu de avans spre decontare sau împrumuturi au fost legal încadrate de organele de inspecţie fiscală ca venituri de natură salarială în condiţiile în care aceste sume nu au fost nici justificate şi nici restituite
1
Show details for data de la care entitatile fara scop patrimonial au obligatia de a calcula si vira contributii sociale data de la care entitatile fara scop patrimonial au obligatia de a calcula si vira contributii sociale
1
Show details for debit nestins prin compensare in termenul legal de plata debit nestins prin compensare in termenul legal de plata
2
Show details for debite achitate si declarate de sucursala in conditiile in care trebuiau achitate si declarate la sediu debite achitate si declarate de sucursala in conditiile in care trebuiau achitate si declarate la sediu
1
Show details for legalitatea constituirii contribuţiei trimestriale datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţi legalitatea constituirii contribuţiei trimestriale datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţi, aflate în sold, la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate (taxa claw-back), în sarcina contestatoarei, in condiţiile in care din documentele aflate la dosarul cauzei rezultă că aceasta nu este subiect al impunerii
1
Show details for legalitatea contribuţiile sociale aferente sumelor acordate foştilor salariaţi conform programelor SPV în legalitatea contribuţiile sociale aferente sumelor acordate foştilor salariaţi conform programelor SPV în perioada 2006-2010, în condiţiile în care pentru o perioadă anterioară instanţa a hotărât definitiv că sumele respective nu reprezintă venituri de natură salarială
1
Show details for natura contractului de angajare natura contractului de angajare
1
Show details for neincluderea în baza de impozitare a contribuţiei individuale datorată la bugetul asigurărilor pentru şom neincluderea în baza de impozitare a contribuţiei individuale datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj a sporurilor
1
Show details for obligatia societatii de a calcula contributia individual^ si cea datorata de angajator pentru angajatii pensi obligatia societatii de a calcula contributia individual^ si cea datorata de angajator pentru angajatii pensionari
1
Show details for obligaţia legală de a declara contribuţia trimestrială până la data de 25 a lunii următoare trimestrulu obligaţia legală de a declara contribuţia trimestrială până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care a avut loc livrarea medicamentelor
1
Show details for obligaţia societăţii de a reţine această contribuţie în condiţiile în care baza de calcul o reprezint obligaţia societăţii de a reţine această contribuţie în condiţiile în care baza de calcul o reprezintă veniturile care se supun impozitului pe venit şi care au făcut obiectul capitolelor anterioare din prezenta decizie
1
Show details for serviciile prestate de către personalul medical pe bază de convenţii civile pot fi considerate activităţ serviciile prestate de către personalul medical pe bază de convenţii civile pot fi considerate activităţi desfăşurate în mod independent în condiţiile în care modul de desfăşurare a activităţii de întregul personal medical îndeplineşte cel puţin unul din criteriile prevăzute de legislaţia aplicabilă pentru a fi reconsiderată ca activitate dependentă, iar prestatorii serviciilor medicale nu au fost înregistraţi din punct de vedere fiscal ca persoane fizice independente
1
Show details for societatea contestatoare avea obligatia sa impoziteze cu o cota de 10% veniturile primite de persoane fizice, societatea contestatoare avea obligatia sa impoziteze cu o cota de 10% veniturile primite de persoane fizice, pensionari, fosti salariati ai contestatoarei, venituri reprezentand cota gratuita de energie electrica acordata conform clauzelor din contractul colectiv de munca
1
Show details for stabilirea datei platii obligatiilor cu titlu de contributii sociale si fonduri speciale in conditiile in car stabilirea datei platii obligatiilor cu titlu de contributii sociale si fonduri speciale in conditiile in care plata a fost efectuata in mod eronat de societate, aceasta suma fiind restituita la banca platitorului care ulterior a refacut viramentuI pe destinatia corecta
1
Show details for stabilirea de obligaţii fiscale ca urmare a diminuării acestora prin declaraţii rectificative fără a ave stabilirea de obligaţii fiscale ca urmare a diminuării acestora prin declaraţii rectificative fără a avea la bază documente justificative
1
Show details for suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale
1
Show details for vărsămintele persoanelor juridice la fondul pentru persoane cu handicap neîncadrate calculat în functie de vărsămintele persoanelor juridice la fondul pentru persoane cu handicap neîncadrate calculat în functie de numãrul mediul de personal salariat în lunã, de la data intrãrii în vigoare a Ordinului Autoritãtii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr.590/2008, respectiv 01.12.2008
556
Show details for Datorie vamala Datorie vamala