MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for asupra dreptului de deducere a cheltuielilor cu penalităţile calculate de un client – persoană afiliată asupra dreptului de deducere a cheltuielilor cu penalităţile calculate de un client – persoană afiliată pentru produsele nelivrate, în condiţiile în care din documentele aflate la dosarul cauzei, reiese că, în toată perioada pentru care au fost calculate penalităţi de întârziere, contestatara a livrat legume congelate către distibuitorul y, fără ca cele două societăţi, să considere aceste livrări în contul avansurilor acordate, recalificând obiectul contractului din „avans acordat” în „împrumut”
1
Show details for asupra legalităţii stabilirii suplimentare a obligaţiilor fiscale menţionate, în condiţiile în care din asupra legalităţii stabilirii suplimentare a obligaţiilor fiscale menţionate, în condiţiile în care din instrumentarea speţei nu se poate stabili natura operaţiunilor facturate în baza acordului de autorizare know-how, în perioada ..., de y, entitate afiliată societatii contestatare, pentru care societatea a dedus cheltuieli, înregistrate în contul 612.6.2 - „cheltuieli cu chiria”, şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, respectiv dacă operaţiunile constând în know-how reprezintă redevenţe sau prestări de servicii
1
Show details for asupra obligaţiilor societăţii de a înregistra la venituri impozabile şi respectiv TVA colectată sumele asupra obligaţiilor societăţii de a înregistra la venituri impozabile şi respectiv TVA colectată sumele aferente facturilor stornate ...., în condiţiile în care, societatea nu a făcut dovada efectuării demersurilor legale privind scăderea din gestiune a creanţelor
2
Show details for calcularea cotei reduse de impozit pe profit in cazul exportului direct si exportului in lohn calcularea cotei reduse de impozit pe profit in cazul exportului direct si exportului in lohn
3
Show details for calcularea impozitului pe profit aferent veniturilor din reevaluarea imobilizarilor corporale detinute ca inv calcularea impozitului pe profit aferent veniturilor din reevaluarea imobilizarilor corporale detinute ca investitii imobiliare
1
Show details for calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului
2
Show details for calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului IV calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului IV
1
Show details for calculat ca urmare a diminuarii capitalurilor proprii determinata de retragerea unui asociat calculat ca urmare a diminuarii capitalurilor proprii determinata de retragerea unui asociat
1
Show details for calculat ca urmare a fuziunii prin absorbtie, lichidarii, dizolvarii societatii calculat ca urmare a fuziunii prin absorbtie, lichidarii, dizolvarii societatii
1
Show details for calculul impozitului pe profit aferent evaluarii disponibilitatilor in valuta calculul impozitului pe profit aferent evaluarii disponibilitatilor in valuta
1
Show details for calculul impozitului pe profit in cazul aplicarii in productie a unor brevete de inventie calculul impozitului pe profit in cazul aplicarii in productie a unor brevete de inventie
4
Show details for calculul impozitului pe profit in conditiile in care nu s-a analizat rezultatul financiar contabil al anului calculul impozitului pe profit in conditiile in care nu s-a analizat rezultatul financiar contabil al anului precedent
1
Show details for calculul impozitului pe profit in conditiile in care prin inregistrarea contabila a productiei finite societa calculul impozitului pe profit in conditiile in care prin inregistrarea contabila a productiei finite societatea isi diminueaza veniturile realizate
1
Show details for calculul impozitului pe profit in conditiile in care prin neinregistrarea veniturilor din inchirieri in cuant calculul impozitului pe profit in conditiile in care prin neinregistrarea veniturilor din inchirieri in cuantumul prevazut contractual, societatea si-a diminuat veniturile realizate
1
Show details for calculul impozitului pe profit stabilit ca urmare a reintregirii bazei impozabile cu fondul de rezerva peste calculul impozitului pe profit stabilit ca urmare a reintregirii bazei impozabile cu fondul de rezerva peste limita legala
1
Show details for cheltuieli aferente unui litigiu care nu intră în sarcina societăţii cheltuieli aferente unui litigiu care nu intră în sarcina societăţii
1
Show details for cheltuieli aferente: depasirii normelor proprii de consum, cantitatilor de amoniac lipsa prin consumul ce dep cheltuieli aferente: depasirii normelor proprii de consum, cantitatilor de amoniac lipsa prin consumul ce depaseste cantitatilor normale si TVA, serviciilor prestate cu care a fost diminuata pierderea fiscala si TVA, serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare de grup si dreptul de deducere a TVA, dobanzilor si diferentelor de curs valutar
1
Show details for cheltuieli cu amortizarea aferentă valorii reevaluate a imbilizărilor încadrate eronat în temeiul de drept cheltuieli cu amortizarea aferentă valorii reevaluate a imbilizărilor încadrate eronat în temeiul de drept
1
Show details for cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe care nu au funcţionat o perioadă mai mare de o lună cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe care nu au funcţionat o perioadă mai mare de o lună
1
Show details for cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe si cu activele cedate din vanzarea mijloacelor fixe cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe si cu activele cedate din vanzarea mijloacelor fixe
1
Show details for cheltuieli cu cazarea din factura emisă pe numele persoanei fizice pentru care nu a prezentat documente care cheltuieli cu cazarea din factura emisă pe numele persoanei fizice pentru care nu a prezentat documente care să justifice calitatea de salariat/persoană asimilată acestora
1
Show details for cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor financiare cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor financiare
1
Show details for cheltuieli cu executarea silită ce decurg din dosarele de dauna - oif a avut la baza prevederile Codului de cheltuieli cu executarea silită ce decurg din dosarele de dauna - oif a avut la baza prevederile Codului de procedură civilă și nu au efectuat o analiză a documentelor în vederea stabilirii concrete a naturii acestora, respectiv dacă parțial/total intră în sarcina societății de a suporta astfel de cheltuieli
1
Show details for cheltuieli cu întreţinere şi full service pentru care a prezentat parţial documente justificative cheltuieli cu întreţinere şi full service pentru care a prezentat parţial documente justificative
1
Show details for cheltuieli cu lipsuri în gestiune pentru care nu au fost prezentate liste de inventariere cheltuieli cu lipsuri în gestiune pentru care nu au fost prezentate liste de inventariere
1
Show details for cheltuieli cu materiale date in consum dupa semnarea de beneficiari a proceselor verbale de receptie finala cheltuieli cu materiale date in consum dupa semnarea de beneficiari a proceselor verbale de receptie finala
1
Show details for cheltuieli cu perisabilităţi peste limita legală şi cu TVA aferentă cheltuieli cu perisabilităţi peste limita legală şi cu TVA aferentă
3
Show details for cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate
1
Show details for cheltuieli cu servicii de telecomunicaţii pentru care nu se justificã diferenþa dintre valoarea de achiziþie cheltuieli cu servicii de telecomunicaţii pentru care nu se justificã diferenþa dintre valoarea de achiziþie a acestor servicii mai mare, faþã de valoarea de achiziþie a aceloraºi servicii contractate cu VODAFONE, mai mică
1
Show details for cheltuieli cu taxe, despăgubiri și servicii aferente unui împrumut subordonat de investitii în obligatiuni cheltuieli cu taxe, despăgubiri și servicii aferente unui împrumut subordonat de investitii în obligatiuni, amendat de ASF în baza planului de redresare, care, ulterior amendării, a fost novat în imprumut subordonat cu disponibil în numerar – oif nu au verificat dacă a fost acceptat de ASF
1
Show details for cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit în condi cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit în condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului depăşeşte nivelul stabilit prin lege
1
Show details for cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit Legii contabilitatii
1
Show details for cheltuieli inregistrate in contul 628 in corespondenta cu contul 332 cheltuieli inregistrate in contul 628 in corespondenta cu contul 332
2
Show details for cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contesta cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
1
Show details for cheltuieli pentru care nu există constatări care să clarifice dacă a avut loc dubla impozitare, atât la c cheltuieli pentru care nu există constatări care să clarifice dacă a avut loc dubla impozitare, atât la centrală cât şi la direcţia regională de poştă
1
Show details for cheltuieli refacturate cu întârziere altei societăţi din grup cheltuieli refacturate cu întârziere altei societăţi din grup
1
Show details for cheltuieli reprezentand aferente dobanzilor si diferentelor de curs valutar cheltuieli reprezentand aferente dobanzilor si diferentelor de curs valutar
1
Show details for cheltuieli reprezentand costuri in legatura cu garantarea, asigurarea si administrarea unor credite contracta cheltuieli reprezentand costuri in legatura cu garantarea, asigurarea si administrarea unor credite contractate
1
Show details for Cheltuieli și TVA aferente achizitii combustibil Cheltuieli și TVA aferente achizitii combustibil
1
Show details for Cheltuieli și TVA aferente achizitii de combustibil Cheltuieli și TVA aferente achizitii de combustibil
1
Show details for Cheltuieli și TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii Cheltuieli și TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii
1
Show details for Cheltuieli și TVA aferente pierderilor din creante Cheltuieli și TVA aferente pierderilor din creante
1
Hide details for Cheltuieli și TVA aferente valorii ramase neamortizate a mijloacelor fixe casate Cheltuieli și TVA aferente valorii ramase neamortizate a mijloacelor fixe casate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG207/15A269L1lc
1
Show details for cheltuielile cu cotizatiile platite catre organizatii similiare din afara tarii la care este afiliat si pentr cheltuielile cu cotizatiile platite catre organizatii similiare din afara tarii la care este afiliat si pentru care s-a depasit limita stabilită de legislaţia în vigoare