MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for cheltuieli cu executarea silită ce decurg din dosarele de dauna - oif a avut la baza prevederile Codului de cheltuieli cu executarea silită ce decurg din dosarele de dauna - oif a avut la baza prevederile Codului de procedură civilă și nu au efectuat o analiză a documentelor în vederea stabilirii concrete a naturii acestora, respectiv dacă parțial/total intră în sarcina societății de a suporta astfel de cheltuieli
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A347
LG227/15A2
LG571/03A21L1
LG207/15A269L1lc
1
Show details for cheltuieli cu întreţinere şi full service pentru care a prezentat parţial documente justificative cheltuieli cu întreţinere şi full service pentru care a prezentat parţial documente justificative
1
Show details for cheltuieli cu lipsuri în gestiune pentru care nu au fost prezentate liste de inventariere cheltuieli cu lipsuri în gestiune pentru care nu au fost prezentate liste de inventariere
1
Show details for cheltuieli cu materiale date in consum dupa semnarea de beneficiari a proceselor verbale de receptie finala cheltuieli cu materiale date in consum dupa semnarea de beneficiari a proceselor verbale de receptie finala
1
Show details for cheltuieli cu perisabilităţi peste limita legală şi cu TVA aferentă cheltuieli cu perisabilităţi peste limita legală şi cu TVA aferentă
3
Show details for cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate
1
Show details for cheltuieli cu servicii de telecomunicaţii pentru care nu se justificã diferenþa dintre valoarea de achiziþie cheltuieli cu servicii de telecomunicaţii pentru care nu se justificã diferenþa dintre valoarea de achiziþie a acestor servicii mai mare, faþã de valoarea de achiziþie a aceloraºi servicii contractate cu VODAFONE, mai mică
1
Show details for cheltuieli cu taxe, despăgubiri și servicii aferente unui împrumut subordonat de investitii în obligatiuni cheltuieli cu taxe, despăgubiri și servicii aferente unui împrumut subordonat de investitii în obligatiuni, amendat de ASF în baza planului de redresare, care, ulterior amendării, a fost novat în imprumut subordonat cu disponibil în numerar – oif nu au verificat dacă a fost acceptat de ASF
1
Show details for cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit în condi cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit în condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului depăşeşte nivelul stabilit prin lege
1
Show details for cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit Legii contabilitatii
1
Show details for cheltuieli inregistrate in contul 628 in corespondenta cu contul 332 cheltuieli inregistrate in contul 628 in corespondenta cu contul 332
2
Show details for cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contesta cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
1
Show details for cheltuieli pentru care nu există constatări care să clarifice dacă a avut loc dubla impozitare, atât la c cheltuieli pentru care nu există constatări care să clarifice dacă a avut loc dubla impozitare, atât la centrală cât şi la direcţia regională de poştă
1
Show details for cheltuieli refacturate cu întârziere altei societăţi din grup cheltuieli refacturate cu întârziere altei societăţi din grup
1
Show details for cheltuieli reprezentand aferente dobanzilor si diferentelor de curs valutar cheltuieli reprezentand aferente dobanzilor si diferentelor de curs valutar
1
Show details for cheltuieli reprezentand costuri in legatura cu garantarea, asigurarea si administrarea unor credite contracta cheltuieli reprezentand costuri in legatura cu garantarea, asigurarea si administrarea unor credite contractate
1
Show details for Cheltuieli și TVA aferente achizitii combustibil Cheltuieli și TVA aferente achizitii combustibil
1
Show details for Cheltuieli și TVA aferente achizitii de combustibil Cheltuieli și TVA aferente achizitii de combustibil
1
Show details for Cheltuieli și TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii Cheltuieli și TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii
1
Show details for Cheltuieli și TVA aferente pierderilor din creante Cheltuieli și TVA aferente pierderilor din creante
1
Show details for Cheltuieli și TVA aferente valorii ramase neamortizate a mijloacelor fixe casate Cheltuieli și TVA aferente valorii ramase neamortizate a mijloacelor fixe casate
1
Show details for cheltuielile cu cotizatiile platite catre organizatii similiare din afara tarii la care este afiliat si pentr cheltuielile cu cotizatiile platite catre organizatii similiare din afara tarii la care este afiliat si pentru care s-a depasit limita stabilită de legislaţia în vigoare
1
Show details for cheltuielile cu deplasările în străinătate a persoanei angajate pentru care s-au prezentat documente justi cheltuielile cu deplasările în străinătate a persoanei angajate pentru care s-au prezentat documente justificative care să justifice deplasarea în interesul realizării sarcinilor de serviciu
1
Show details for cheltuielile cu descărcarea din gestiune a mărfurilor sunt deductibile la calculul profitului impozabil în cheltuielile cu descărcarea din gestiune a mărfurilor sunt deductibile la calculul profitului impozabil în condiţiile în care societatea depune în susţinerea contestaţiei copii ale documentelor de transport rutier, în speţă CMR-uri, care deşi au fost prezentate nu au fost luate în considerare de organele de inspecţie fiscală
1
Show details for cheltuielile cu despăgubirile achitate în baza unui contract de cesiune în conditiile in care societatea a p cheltuielile cu despăgubirile achitate în baza unui contract de cesiune în conditiile in care societatea a preluat doar obligaţiile contractului de închiriere
1
Show details for cheltuielile reprezentând masa acordată şi neimpozitată salariaţilor în condiţiile în care organele de i cheltuielile reprezentând masa acordată şi neimpozitată salariaţilor în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au analizat din punct de vedere fiscal deductibilitatea respectivelor cheltuieli
1
Show details for cheltuielile reprezentând “cheltuieli cu diferenţa de preţ marfă declasată”pot fi deductibile fiscal, î cheltuielile reprezentând “cheltuieli cu diferenţa de preţ marfă declasată”pot fi deductibile fiscal, în condiţiile în care nu se prezintă documentul justificativ în baza căruia au fost înregistrate
1
Show details for cheltuielilor cu dobânzile aferente unui împrumut cheltuielilor cu dobânzile aferente unui împrumut
1
Show details for chelutieli cu servicii de monitorizare factori poştali pentru care nu justifică cu documente prestarea efec chelutieli cu servicii de monitorizare factori poştali pentru care nu justifică cu documente prestarea efectivă
1
Show details for chetuieli cu penalităţi care nu sunt prevăzute în contract chetuieli cu penalităţi care nu sunt prevăzute în contract
1
Show details for conditiile acordarii scutirii la plata impozitului pe profit prevazuta de Ordonanta Guvernului nr.51/2001 conditiile acordarii scutirii la plata impozitului pe profit prevazuta de Ordonanta Guvernului nr.51/2001
1
Show details for contestarea sumelor inscrise in decizia de impunere in conditiile in care societatea considera ca datoreaza o contestarea sumelor inscrise in decizia de impunere in conditiile in care societatea considera ca datoreaza o suma mai mare decat cea stabilita prin titlul de creanta, suma pe care o contesta.
1
Show details for contestatie la executare contestatie la executare
1
Show details for cota redusa de 6% in anul 2002, respectiv 12,5% in anul 2003 pentru partea din profitul impozabil care coresp cota redusa de 6% in anul 2002, respectiv 12,5% in anul 2003 pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor in valuta in volumul total al veniturilor, in conditiile in care nu justifica incasarea printr-un cont bancar din Romania a valutei si nu prezinta documente doveditoare pentru realizarea operatiunilor de export
1
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor aferente serviciilor de întreţinere şi service, precum şi cu cu privire la deductibilitatea cheltuielilor aferente serviciilor de întreţinere şi service, precum şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă în condiţiile în care societatea nu justifica cu documente necesitatea şi prestarea efectivă a serviciilor în scopul obţinerii de venituri impozabile, respectiv în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu prestările de servicii juridice şi cu privire la dreptul de cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu prestările de servicii juridice şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă în condiţiile în care societatea nu justifica necesitatea achizitiei unor astfel de servicii, acestea fiind în atribuţiile şi obligaţiile de serviciu ale persoanelor angajate din compartimentul juridic propriu şi nu sunt prezentate documente care să justifice prestarea efectivă a serviciilor în scopul obţinerii de venituri impozabile, respectiv în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din c cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţiile au fost efectuate în scopul realizării activităţii economice
1
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăug cu privire la deductibilitatea cheltuielilor şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă în condiţiile în care societatea nu face dovada cu documente că bunurile achiziționate au fost manipulate în vederea trecerii acestora din gestiunea vânzătorului în gestiunea cumpărătorului și nici că acestea se află în custodia vănzătorului, nefiind astfel justificată achiziția în scopul realizării de venituri impozabile, respectiv în scopul operațiunilor sale taxabile
1
Show details for cu privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală cu privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au avut în vedere că societatea a efectuat corectarea erorii contabile ...., iar în anul y a depus declaraţie rectificativă pe anul z cu majorarea cuantumului cheltuielilor deductibile la calculul profitului impozabil
1
Show details for cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar in conditiile in care documentele prezentate nu justi cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar in conditiile in care documentele prezentate nu justifica faptul ca serviciile PSI terestre stabilite prin Conventie, suplimentar fata de Contract, au fost necesare si au fost prestate efectiv in scopul realizării de venituri impozabile, respectiv in scopul operatiunilor taxabile.
1
Show details for cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care societatea recunoaste efectu cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care societatea recunoaste efectuarea cheltuielilor cu reparatiile care trebuiau recuperate de locatari, precum si deducerea TVA aferenta, insa invoca faptul ca masurile organelor de inspectie fiscala sunt premature pana la finalizarea cercetarilor penale și sau subsecventa pronuntare a unei instante judecatoresti.
1
Show details for cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care, potrivit comenzilor ferme p cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care, potrivit comenzilor ferme primite, societatea avea obligatia emiterii de facturi pentru serviciile de inchiriere la momentul la care prestarea a avut loc, inregistrarii de venituri impozabile si colectarii TVA aferenta.
1
Show details for daca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilo daca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor, se poate pronunta cu privire la deductibilitatea acestor cheltuieli în condiţiile în care la data efectuarii acelor achizitii de materiale, contribuabilul nu era declarat inactiv, conform incadrarii organelor de inspectie fiscala.
1
Show details for daca bunurile achizitionate intra in categoria mijloacelor fixe sau in obiecte de inventar daca bunurile achizitionate intra in categoria mijloacelor fixe sau in obiecte de inventar