MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for cheltuielile cu cotizatiile platite catre organizatii similiare din afara tarii la care este afiliat si pentr cheltuielile cu cotizatiile platite catre organizatii similiare din afara tarii la care este afiliat si pentru care s-a depasit limita stabilită de legislaţia în vigoare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A13
LG571/03A14
LG571/03A15L2
LG571/03A15L3
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4ls)
LG571/03A21L2ld)
LG571/03A21L3la)
LG571/03A118
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1lb)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A137L1
LG571/03A140L1
LG571/03A134^2
LG571/03A133
LG571/03A41
LG571/03A78L2
LG571/03A79
HG44/04PT8
HG44/04PT12
HG44/04PT44
HG44/04PT33
HG44/04PT13.1
HG44/04PT13.2
HG44/04PT46L1
HG44/04PT45L2
HG44/04PT20L1
HG44/04PT13
HG1050/04PT78.1
HG1050/04PT107.1
OG26/00
OMFP1850/04Anexa1lA)pct2
HG831/97A2
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A22
OG92R/03A85L1
OG92R/03A85L1la)
OG92R/03A85L1lb)
OG92R/03A85
OG92R/03A110
OG92R/03A94
OG92R/03A94L2
OG92R/03A94L3
OG92R/03A116
OG92R/03A116L6
1
Show details for cheltuielile cu deplasările în străinătate a persoanei angajate pentru care s-au prezentat documente justi cheltuielile cu deplasările în străinătate a persoanei angajate pentru care s-au prezentat documente justificative care să justifice deplasarea în interesul realizării sarcinilor de serviciu
1
Show details for cheltuielile cu descărcarea din gestiune a mărfurilor sunt deductibile la calculul profitului impozabil în cheltuielile cu descărcarea din gestiune a mărfurilor sunt deductibile la calculul profitului impozabil în condiţiile în care societatea depune în susţinerea contestaţiei copii ale documentelor de transport rutier, în speţă CMR-uri, care deşi au fost prezentate nu au fost luate în considerare de organele de inspecţie fiscală
1
Show details for cheltuielile cu despăgubirile achitate în baza unui contract de cesiune în conditiile in care societatea a p cheltuielile cu despăgubirile achitate în baza unui contract de cesiune în conditiile in care societatea a preluat doar obligaţiile contractului de închiriere
1
Show details for cheltuielile reprezentând masa acordată şi neimpozitată salariaţilor în condiţiile în care organele de i cheltuielile reprezentând masa acordată şi neimpozitată salariaţilor în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au analizat din punct de vedere fiscal deductibilitatea respectivelor cheltuieli
1
Show details for cheltuielile reprezentând “cheltuieli cu diferenţa de preţ marfă declasată”pot fi deductibile fiscal, î cheltuielile reprezentând “cheltuieli cu diferenţa de preţ marfă declasată”pot fi deductibile fiscal, în condiţiile în care nu se prezintă documentul justificativ în baza căruia au fost înregistrate
1
Show details for cheltuielilor cu dobânzile aferente unui împrumut cheltuielilor cu dobânzile aferente unui împrumut
1
Show details for chelutieli cu servicii de monitorizare factori poştali pentru care nu justifică cu documente prestarea efec chelutieli cu servicii de monitorizare factori poştali pentru care nu justifică cu documente prestarea efectivă
1
Show details for chetuieli cu penalităţi care nu sunt prevăzute în contract chetuieli cu penalităţi care nu sunt prevăzute în contract
1
Show details for conditiile acordarii scutirii la plata impozitului pe profit prevazuta de Ordonanta Guvernului nr.51/2001 conditiile acordarii scutirii la plata impozitului pe profit prevazuta de Ordonanta Guvernului nr.51/2001
1
Show details for contestarea sumelor inscrise in decizia de impunere in conditiile in care societatea considera ca datoreaza o contestarea sumelor inscrise in decizia de impunere in conditiile in care societatea considera ca datoreaza o suma mai mare decat cea stabilita prin titlul de creanta, suma pe care o contesta.
1
Show details for contestatie la executare contestatie la executare
1
Show details for cota redusa de 6% in anul 2002, respectiv 12,5% in anul 2003 pentru partea din profitul impozabil care coresp cota redusa de 6% in anul 2002, respectiv 12,5% in anul 2003 pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor in valuta in volumul total al veniturilor, in conditiile in care nu justifica incasarea printr-un cont bancar din Romania a valutei si nu prezinta documente doveditoare pentru realizarea operatiunilor de export
1
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor aferente serviciilor de întreţinere şi service, precum şi cu cu privire la deductibilitatea cheltuielilor aferente serviciilor de întreţinere şi service, precum şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă în condiţiile în care societatea nu justifica cu documente necesitatea şi prestarea efectivă a serviciilor în scopul obţinerii de venituri impozabile, respectiv în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu prestările de servicii juridice şi cu privire la dreptul de cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu prestările de servicii juridice şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă în condiţiile în care societatea nu justifica necesitatea achizitiei unor astfel de servicii, acestea fiind în atribuţiile şi obligaţiile de serviciu ale persoanelor angajate din compartimentul juridic propriu şi nu sunt prezentate documente care să justifice prestarea efectivă a serviciilor în scopul obţinerii de venituri impozabile, respectiv în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile
1
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din c cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţiile au fost efectuate în scopul realizării activităţii economice
1
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăug cu privire la deductibilitatea cheltuielilor şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă în condiţiile în care societatea nu face dovada cu documente că bunurile achiziționate au fost manipulate în vederea trecerii acestora din gestiunea vânzătorului în gestiunea cumpărătorului și nici că acestea se află în custodia vănzătorului, nefiind astfel justificată achiziția în scopul realizării de venituri impozabile, respectiv în scopul operațiunilor sale taxabile
1
Show details for cu privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală cu privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au avut în vedere că societatea a efectuat corectarea erorii contabile ...., iar în anul y a depus declaraţie rectificativă pe anul z cu majorarea cuantumului cheltuielilor deductibile la calculul profitului impozabil
1
Show details for cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar in conditiile in care documentele prezentate nu justi cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar in conditiile in care documentele prezentate nu justifica faptul ca serviciile PSI terestre stabilite prin Conventie, suplimentar fata de Contract, au fost necesare si au fost prestate efectiv in scopul realizării de venituri impozabile, respectiv in scopul operatiunilor taxabile.
1
Show details for cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care societatea recunoaste efectu cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care societatea recunoaste efectuarea cheltuielilor cu reparatiile care trebuiau recuperate de locatari, precum si deducerea TVA aferenta, insa invoca faptul ca masurile organelor de inspectie fiscala sunt premature pana la finalizarea cercetarilor penale și sau subsecventa pronuntare a unei instante judecatoresti.
1
Show details for cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care, potrivit comenzilor ferme p cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care, potrivit comenzilor ferme primite, societatea avea obligatia emiterii de facturi pentru serviciile de inchiriere la momentul la care prestarea a avut loc, inregistrarii de venituri impozabile si colectarii TVA aferenta.
1
Show details for daca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilo daca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor, se poate pronunta cu privire la deductibilitatea acestor cheltuieli în condiţiile în care la data efectuarii acelor achizitii de materiale, contribuabilul nu era declarat inactiv, conform incadrarii organelor de inspectie fiscala.
1
Show details for daca bunurile achizitionate intra in categoria mijloacelor fixe sau in obiecte de inventar daca bunurile achizitionate intra in categoria mijloacelor fixe sau in obiecte de inventar
1
Show details for daca cheltuielile cu achizitie bunuri sunt deductibile in conditiile in care organele nu au analizat natura c daca cheltuielile cu achizitie bunuri sunt deductibile in conditiile in care organele nu au analizat natura cheltuielilor in functie de activitatea desfasurata de societate
1
Show details for dacã cheltuielile sunt deductibile din punct de vedere fiscal, în condiţiile în care societatea nu a fãcut d dacã cheltuielile sunt deductibile din punct de vedere fiscal, în condiţiile în care societatea nu a fãcut dovada cu documente a recuperãrii pierderilor de la persoanele vinovate sau de la firme de asigurare prin încheierea de poliţe de asigurare, din care sã rezulte cã aceste cheltuieli au fost efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile
2
Show details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care costul de producti daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care costul de productie este mai mare fata de pretul de vanzare mai mic al produselor catre diversi beneficiari
3
Show details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente real daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente realizari de venituri
1
Show details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care serviciile prestat daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care serviciile prestate nu sunt în scopul obţinerii de venituri impozabile
2
Show details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face dovada ca aceste cheltuieli au condus la realizarea de venituri impozabile
1
Show details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face dovada ca au condus la realizarea de venituri impozabile
1
Show details for daca este investită să se pronunţe asupra deductibilităţii fiscale a cheltuielilor aferente provizioanel daca este investită să se pronunţe asupra deductibilităţii fiscale a cheltuielilor aferente provizioanelor pentru clienţi neincasaţi (reprezentând facturi neîncasate) şi a cheltuielilor aferente provizioanelor pentru penalităţi şi dobânzi pentru clienţi neincasaţi în condiţiile în care respectivul client neîncasat se afla în stare de insolvenţă la data calculului profitului impozabil, iar societatea nu aduce alte argumente care sa contrazica constatarile organelor de inspectie fiscala.
1
Show details for daca este investită să se pronunţe asupra deductibilităţii la calculul profitului impozabil a cheltuieli daca este investită să se pronunţe asupra deductibilităţii la calculul profitului impozabil a cheltuielilor efectuate la sediul administrativ, in conditiile in care societatea nu aduce argumente privind natura acestor cheltuieli, care sa contrazica constatarile organelor de inspectie fiscala
1
Show details for daca in mod corect organele de inspecţie fiscală au efectuat aceste ajustări în condiţiile în care din an daca in mod corect organele de inspecţie fiscală au efectuat aceste ajustări în condiţiile în care din analiza dosarului preturilor de transfer şi documentelor prezentate au rezultat deficiente cu privire la modul de justificare a preturilor de transfer astfel că s-a procedat la refacerea analizei de comparabilitate privind achizitiile de la societati afiliate in vederea eliminarii acestor deficienţe.
1
Show details for daca in mod corect organele de inspecţie fiscală au efectuat ajustări aferente achizitiei de produse chimi daca in mod corect organele de inspecţie fiscală au efectuat ajustări aferente achizitiei de produse chimice, piese de schimb si servicii de reparatii si mentenanta primite de la societati afiliate, stabilite ca urmare a analizării preţurilor de transfer, in condiţiile in care din analiza dosarului preturilor de transfer și documentelor prezentate au rezultat deficiente cu privire la modul de justificare a preturilor de transfer astfel că, s-a procedat la refacerea analizei de comparabilitate privind achizitiile la societati afiliate in vederea eliminarii acestor deficienţe.
1
Show details for daca in mod corect societatea a procedat la inregistrarea cheltuielilor estimate, in conditiile in care Sucur daca in mod corect societatea a procedat la inregistrarea cheltuielilor estimate, in conditiile in care Sucursala nu a respectat reglementarile contabile conforme cu Directivele europene.
2
Show details for daca in mod legal au procedat la majorarea bazei de calcul a impozitului pe profit, in conditiile in care ace daca in mod legal au procedat la majorarea bazei de calcul a impozitului pe profit, in conditiile in care acestea au procedat la reincadrarea tranzactiilor in cauza
1
Show details for daca in mod legal echipa de inspectie fiscala nu a acordat dreptul de deducere al cheltuielilor rezultate din daca in mod legal echipa de inspectie fiscala nu a acordat dreptul de deducere al cheltuielilor rezultate din diferenta dintre valoarea inregistrata in evidenta contabila a unui teren, inregistrate pe costuri la data scoaterii din gestiune si veniturile inregistrate din cedarea activelor, in conditiile in care in sustinerea contestatiei, societatea a prezentat documente asupra carora, desi au avut posibilitatea, organele de inspectie fiscala nu s-au pronuntat.
1
Show details for daca in mod legal echipa de inspectie fiscala nu a acordat societatii dreptul de deducere al cheltuielilor si daca in mod legal echipa de inspectie fiscala nu a acordat societatii dreptul de deducere al cheltuielilor si taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor efectuate de societatea contestatara pe considerentul ca facturile emise de furnizor nu reflecta operatiuni reale, desi aceste facturi nu au fost prezentate organelor de inspectie fiscala, in conditiile in care societatea a prezentat in sustinerea contestatiei documente care nu au fost analizate in timpul inspectiei fiscale, iar din instrumentarea spetei nu rezulta ca beneficiarul stia sau ar fi trebuit sa stie ca este implicat intr-o frauda.
1
Show details for daca in mod legal organele de inspectie au stabilit in sarcina societatii cheltuieli nedeductibile la calculu daca in mod legal organele de inspectie au stabilit in sarcina societatii cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, in conditiile in care documentele prezentate si analizate nu sunt de natura sa justifice necesitatea si prestarea efectiva a serviciilor in scopul realizarii de venituri impozabile, respectiv in scopul activitatii desfasurata de societatea din Romania
2
Show details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reîncadrat operaţiunile de achiziţii de bunuri şi au st daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reîncadrat operaţiunile de achiziţii de bunuri şi au stabilit că aceste cheltuieli sunt nedeductibile in conditiile in care documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
1
Show details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit profitul impozabil al societatii contestatoare daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit profitul impozabil al societatii contestatoare reprezentand veniturile din subventii în agricultură
1
Show details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile impozabile, prin reincadrarea operat daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile impozabile, prin reincadrarea operatiunilor in conditiile in care documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
1
Show details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat societatii dreptul de deducere pentru cheltuiel daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat societatii dreptul de deducere pentru cheltuielile cu dobanzile aferente creditelor bancare contractate, in conditiile in care din instrumentarea spetei, nu rezulta situatia de fapt.
1
Show details for dacã în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii obligaţia colectării dacã în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii obligaţia colectării TVA aferentă unor discounturi pe motiv că acesta nu reprezintă un discount ci o prestare de servicii, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei se relevă o altă situaţie de fapt.