MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
31
Show details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei , dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare aferente perioadei , în condiţiile in care nici în timpul verificării fiscale şi nici cu ocazia exercitării căii administrative de atac persoana fizică X nu a probat sursa fondurilor utilizate.
1
Show details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare, în condiţiile în ca dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligaţii suplimentare, în condiţiile în care nici în timpul verificării fiscale şi nici cu ocazia exercitării căii administrative de atac persoana fizică nu a probat sursa fondurilor utilizate.
1
Show details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații fiscale suplimentare aferente per dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații fiscale suplimentare aferente perioadei 00.00.2014-00.00.2015, în condiţiile în care, urmare reverificării situației fiscale a persoanei fizice X, din documentele aflate la dosarul cauzei rezulta o alta situație de fapt.
1
Show details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 0 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 01.01.2011-31.12.2012, în condiţiile în care, nici pe parcursul verificării fiscale şi nici cu ocazia căii administrative de atac, persoana fizică X nu a probat sursa fondurilor utilizate.
1
Show details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 0 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 01.01.2012-31.12.2013, în condiţiile în care organele de cercetare penală au certificat atât contractele de împrumut, cât şi faptul că împrumutătorul deţinea fonduri suficiente pentru acordarea împrumuturilor pe care persoana fizică X le-a acordat persoanelor juridice „X S.R.L.” şi „X XS.R.L.”
2
Show details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 0 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 01.01.2013-31.12.2013, în condiţiile în care persoana fizică verificată nu face dovada cu documente a sursei fondurilor utilizate pentru împrumuturi acordate persoanelor juridice.
2
Show details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 0 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 01.01.2014-31.12.2016, în condiţiile în care, nici pe parcursul verificării fiscale şi nici cu ocazia căii administrative de atac, persoana fizică nu a probat sursa fondurilor utilizate.
1
Show details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 0 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 01.01.2015 – 31.12.2015, în condițiile în care s-a constatat că persoana fizică, în calitate de plătitor pe venit, nu a calculat, nu a reținut la sursă și nu a virat la bugetul de stat impozitul pe veniturile din alte surse, urmare a Contractului de cesiune.
2
Show details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 2 dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei 2012-2013, în condiţiile în care persoana fizică verificată nu face dovada cu documente a sursei fondurilor utilizate pentru împrumuturi acordate persoanelor juridice.
1
Show details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei X dacă în mod corect organele de verificare fiscală au stabilit obligații suplimentare aferente perioadei X, în condiţiile în care persoana fizică a depus declarații privind veniturile realizate, iar organul fiscal teritorial a emis decizii de impunere anuale, conform procedurii legale, doar pentru o parte din aceste declarații.
4
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat veniturile obţinute de sportivii profesioniş dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat veniturile obţinute de sportivii profesionişti şi alte categorii de personal în baza convenţiilor civile în categoria veniturilor de natură salarială în condiţiile în care raporturile dintre societate şi beneficiarii de venituri întrunesc trasăturile unor activităţi dependente
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecție fiscală au încadrat veniturile în categoria veniturilor de natur dacă în mod legal organele de inspecție fiscală au încadrat veniturile în categoria veniturilor de natură salarială în condițiile în care raporturile dintre societate și beneficiarii de venituri întrunesc trăsăturile unor activități dependente
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecție fiscală au stabilit în sarcina societății obligațiile fiscal dacă în mod legal organele de inspecție fiscală au stabilit în sarcina societății obligațiile fiscale în cuantumul menționat mai sus, în condițiile în care, din instrumentarea speței, în ceea ce privește legalitatea reîncadrării sumelor plătite angajaților în functia de soferi cu titlu de diurne ca venituri de natura salarială, nu rezultă situatia de fapt.
1
Show details for dacă organele de inspecţie fiscală au stabilit corect impozit pe salarii şi contribuţii salariale aferen dacă organele de inspecţie fiscală au stabilit corect impozit pe salarii şi contribuţii salariale aferente sumelor plătite angajaţilor cu titlu de ,,drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă’’ şi ,,contravaloarea unei mese calde pe zi lucrătoare
1
Show details for dacă pentru salariile plătite de sediul permanent din Germania al unei societăţi comerciale persoană jur dacă pentru salariile plătite de sediul permanent din Germania al unei societăţi comerciale persoană juridică română plătitorul de venituri salariale avea obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze în România impozit pe venituri din salarii în condiţiile în care salariaţii au fost prezenţi în Germania o perioadă sau perioade care depăşesc în total 183 zile în orice perioadă de 12 luni începând sau sfârşind în anul fiscal vizat, iar remuneraţiile către salariaţi au fost suportate de sediul permanent al persoanei juridice române
2
Show details for dacă persoana fizică datorează impozit pe venit în cuantumul stabilit de organele fiscale, în condiţiile dacă persoana fizică datorează impozit pe venit în cuantumul stabilit de organele fiscale, în condiţiile în care argumentele prezentate de contestatar nu sunt de natură să infirme constatările organelor fiscale
1
Show details for dacă persoana fizică datorează obligațiile fiscale în cuantumul stabilit de organele de verificare fisca dacă persoana fizică datorează obligațiile fiscale în cuantumul stabilit de organele de verificare fiscală aferent perioadei 01.01.2011-31.12.2013, în condiţiile în care pentru o parte din împrumuturile contractate, nici în timpul verificării fiscale, și nici cu ocazia exercitării căii administrative de atac, nu a probat sursa fondurilor utilizate, iar pentru o altă parte a acestor împrumuturi argumentele invocate de contestatară, raportate la reținerile din raportul de verificare fiscală, conduc la o altă situaţie de fapt decât cea stabilită de organele de verificare fiscală.
2
Show details for dacă persoana fizică X în mod legal datorează aceste obligații de plată stabilite suplimentar, în condi dacă persoana fizică X în mod legal datorează aceste obligații de plată stabilite suplimentar, în condiţiile în care acesta a realizat venituri de natura celor asimilate salariilor
4
Show details for dacă societatea datorează aceste obligaţii fiscale urmare reîncadrării sumelor acordate cu titlu de ˝ind dacă societatea datorează aceste obligaţii fiscale urmare reîncadrării sumelor acordate cu titlu de ˝indemnizaţii de delegare˝, în condiţiile în care acestea au fost acordate în funcţie de volumul de muncă prestată în străinătate de angajaţii cu contracte de muncă temporară urmare punerii la dispoziţia utilizatorilor străini.
1
Show details for dacă societatea datorează contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților trimişi să desfăşo dacă societatea datorează contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților trimişi să desfăşoare activitate în y, în condiţiile în care pentru aceşti salariați societatea a obţinut formularul A1 în baza căruia se datoarează contribuţiile sociale în România
1
Show details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale aferente sumelor plăt dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale aferente sumelor plătite salariaţilor care au fost trimişi în X, în condițiile în care din instrumentarea speţei rezultă că sumele achitate sub denumirea de indemnizaţii de delegare sunt venituri de natură salarială/asimilate salariilor.
1
Show details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor de b dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor de bani acordate salariatilor angajati pentru a lucra in strainatate, în conditiile în care, din punct de vedere fiscal, aceste sume nu reprezinta indemnizatii de delegare/detasare, fiind in conformitate cu legislatia fiscala din Romania si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, drepturi salariale.
4
Show details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plă dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților care au fost trimişi să lucreze în străinătate, în condițiile în care din instrumentarea speţei rezultă că sumele achitate sub denumirea de indemnizaţii de delegare sunt venituri de natură salarială/asimilate salariilor.
1
Show details for dacă societatea datorează impozitul pe veniturile din salarii in cuantumul menționat aferent sumelor plă dacă societatea datorează impozitul pe veniturile din salarii in cuantumul menționat aferent sumelor plătite salariaților angajați sub denumirea de diurne in condițiile in care aceste sume au fost achitate salariaţilor pentru munca desfăşurată, în mod diferenţiat de la o lună la alta pentru acelaşi salariat şi de la un salariat la altul în cadrul aceleiaşi luni.
1
Show details for dacă societatea datorează impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale stabilite suplimen dacă societatea datorează impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar
4
Show details for dacă societatea datorează în mod legal impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și con dacă societatea datorează în mod legal impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților în Germania cu titlu de indemnizație de detașare în condițiile în care aceste sume achitate salariaţilor se includ în categoria veniturilor de natură salarială
3
Show details for dacă societatea poate acorda salariaţilor deducerea personală la calculul impozitului pe venit, în condiţ dacă societatea poate acorda salariaţilor deducerea personală la calculul impozitului pe venit, în condiţiile în care aceştia nu au prezentat documentele justificative în conformitate cu legislaţia în vigoare
2
Show details for dacă societatea poate acorda salariaţilor deducerea personală la calculul impozitului pe venit, în condiţ dacă societatea poate acorda salariaţilor deducerea personală la calculul impozitului pe venit, în condiţiile în care aceştia nu au prezentat documentele justificative în conformitate cu legislaţia în vigoare.
1
Show details for dacă sumele plătite salariaților în străinătate sub denumirea de diurnă se includ în categoria venitur dacă sumele plătite salariaților în străinătate sub denumirea de diurnă se includ în categoria veniturilor de natură salarială
4
Show details for dacă sumele plătite salariaților în străinătate sub denumirea de indemnizație de delegare/detașare dacă sumele plătite salariaților în străinătate sub denumirea de indemnizație de delegare/detașare se includ în categoria veniturilor de natură salarială
1
Show details for dacă urmare emiterii facturii x reprezentând recuperarea contravaloarii unui mijloc fix lipsă în gestiune, dacă urmare emiterii facturii x reprezentând recuperarea contravaloarii unui mijloc fix lipsă în gestiune, x avea obligaţia reîntregirii veniturilor impozabile aferente x cu această sumă, în condiţiile în care nu a înregistrat ca şi cheltuială nedeductibilă valoarea rămasă neamortizată a acestui mijloc fix
2
Show details for dacă veniturile realizate de jucătorii de fotbal şi alte categorii de personal în baza convenţiilor civil dacă veniturile realizate de jucătorii de fotbal şi alte categorii de personal în baza convenţiilor civile încheiate cu societatea pot fi încadrate în categoria venituri din activităţi independente aşa cum a procedat contestatoarea sau reprezintă venituri realizate din activităţi dependente în condiţiile în care raporturile dintre personal şi clubul sportiv întrunesc trăsăturile unei activităţi dependente
1
Hide details for dacă verificarea fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute la ar dacă verificarea fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute la art.140 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, verificarea fiscală încetează, fără a se emite raport de verificare fiscală şi decizie de impunere.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A140L6
LG207/15A140L7
LG207/15A126L2
LG207/15A130L4
LG207/15A75
LG207/15A49L1lc)
LG207/15A49L2
1
Show details for dacă, în mod legal, organele de inspecţie fiscală au constatat ca fiind nedeductibile la calculul profitul dacă, în mod legal, organele de inspecţie fiscală au constatat ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil aceste cheltuieli, în condiţiile în care societatea din România nu a prezentat un contract de prestări servicii încheiat între cele două societăţi afiliate şi nici documente pentru justificarea acestor cheltuieli cu salariile (rapoarte de activitate, procese verbale de recepţie a lucrărilor, situaţii de lucrări, state de plată).
1
Show details for determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
1
Show details for din salarii aferent avantajelor in natura primite de salariati constand in permise, autorizatii si abonamente din salarii aferent avantajelor in natura primite de salariati constand in permise, autorizatii si abonamente de calatorie pe calea ferata
1
Show details for Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor este investită să se pronunțe asupra temeiniciei Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor este investită să se pronunțe asupra temeiniciei cuantumului obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de organele fiscale, în condiţiile în care din documentele aflate la dosarul contestaţiei nu reiese cu claritate situaţia de fapt fiscală
1
Show details for dividende distribuite in perioada 2001-2005 unei persoane juridice, cota de impozitare dividende distribuite in perioada 2001-2005 unei persoane juridice, cota de impozitare
2
Show details for documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile d documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
1
Show details for Impozit pe venituri din dobanzi obtinute in strainatate Impozit pe venituri din dobanzi obtinute in strainatate
2
Show details for impozit pe venituri din salarii, contributii aferente-obligatia societatii de a declara la organele fiscale, impozit pe venituri din salarii, contributii aferente-obligatia societatii de a declara la organele fiscale, in termenele legale impozitele si contributiile inregistrate in evidenta contabila
4
Show details for Impozit pe venituri din surse neidentificate Impozit pe venituri din surse neidentificate
3
Show details for impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţii sociale impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţii sociale
3
Show details for impozit pe veniturile obtinute din inchirierea de active ale agentilor economici la care statul este actionar impozit pe veniturile obtinute din inchirierea de active ale agentilor economici la care statul este actionar majoritar