MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Show details for  aferente unor debite achitate in termen aferente unor debite achitate in termen
4
Show details for  aferente unor debite declarate de contribuabil aferente unor debite declarate de contribuabil
97
Hide details for  aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG54/03
OG92R/03A102
OG92R/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareOG70/94A4
OU17/00A29
LG414/02A9
LG345/02A24
OG61/02A12
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114
OG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A58
OG92/03A108
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A58
OG92/03A108
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A58
OG92/03A108
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
OMFP519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A128
LG571/03A137
LG571/03A134
OG92/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG11/96A13
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A114
OG92/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A114
OG92/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A115
OG92/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A115
OG92/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A215